Komentár k 5. zasadnutiu zastupiteľstva

Komentár k 5. zasadnutiu zastupiteľstva
Komentár k 5. schôdzi Obecného zastupiteľstva konanej dňa 19.4.2011:

Poslanec Molnár vystúpil s požiadavkou od občanov vo veci premenovania ulice Poľná - žiadosť občanov bola smerovaná na Obecný úrad a budú sa tým zaoberať. VZN zrejme pripravia na budúcu schôdzu, ktorá bude 21.6.2011.
Pani Nagyová predniesla rozbor hospodárenia obce za rok 2010. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2010.
Audítor vo svojej správe potvrdil hospodárenie obce podľa jemu priloženej účtovnej závierky. Na základe auditu je účtovná závierka pravdivá a objektívna.
Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2010 a odporučila ho schváliť bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie jej stanovisko.
Návrh záverečného účtu sa odporúčal schváliť poslancom, jeho schodok (cca cez 232 000 eur znížený o 19000 EUR poskytnutých ako pôžička pre penzión Pohoda) sa odporúčal uhradiť z rezervného fondu obce v plnej výške. Obecné zastupiteľstvo schválilo uhradiť schodok z rezervného fondu obce. (Menovite, ktorí poslanci hlasovali za a ktorí proti sa nám zaznamenať nepodarilo, nebolo to schválené jednohlasne).
Poslanec Trubač vystúpil s otázkou čo je rezervný fond a na čo slúži. Okrem toho, že sa môže použiť na úhradu schodku je určený i na havarijné situácie v obci. Schodok nie je dlžoba – obec dlhé roky hospodárila s prebytkom, výpadok bol hlavne v príjmoch za rok 2010 a preto vznikol tento schodok.
Poslankyňa Biznárová sa informovala na prevádzkové výdavky vo výške 130 000 EUR všetkých stredísk Obecného úradu, nakoľko bola podaná informácia, že výdavky neboli prekročené. V tejto kategórii však boli, ide hlavne o výdavky na opravy a údržby budov, výdavky na verejne obstarávanie. Tiež sa riešil úspešnostný poplatok.
(Odporúčam pozrieť si diskusiu poslancov k tejto téme – video záznam na stránke obce.)
Poslanec Trubač vystúpil s pripomienkou že rezervný fond by mal byť určený v prvom rade na havarijné stavy, nie na vyrovnávanie schodku v záverečnom účte. Keď sa teraz zoberie z rezervného fondu tých cca 200 tis eur z čoho budeme platiť prípadnú haváriu v obci? Navrhol aby sa schodok preniesol do tohto roka, nech sa nevyrovnáva z rezervného fondu. Nesúhlasil s návrhom. Starosta tvrdí, že nehovoríme o hotovosti ale o účtovníctve . že je to účtovná vec. (Pozrite si diskusiu poslanca Trubača, je to približne v prvej hodine záznamu). Aj poslanec Štica mal dobré pripomienky – hlavne od poslancov závisí plánovanie rozpočtu. Poslanec Molnár vystúpil ohľadom rozpočtu plus problému na Brusnicovej ulici (prvá polovica druhej hodiny záznamu) – pozrite si to, zaujímavý postreh i reakcie naň.
Rating obce je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade. Dlhodobo opatrnú fiškálnu politiku vyzdvihol poslanec Požár.
Rating je: stabilný , tretí najvyšší v rámci stupnici.
Správa Obecnej polície: cez 600 priestupkov, (pán hovoril veľmi potichu, odporúčam záznam.) Napriek tomu sa pokúsim o komentár: Hovoril, že najviac riešené boli dopravné priestupky a alkohol. Zabránili odcudzeniu motorového vozidla z Trnavskej ulice za pomoci štátnej polície. Obecná polícia pôsobí aj preventívne: na ZŠ majú vyškoleného pracovníka, sú v kontakte s riaditeľkou školy, robia osvetu. Občania sa na nich obracajú hlavne vo veciach ochrany majetku. Životné prostredie – majú prípady kedy sa podarilo zistiť páchateľov. Počas ich pôsobnosti sa v obci zlepšil poriadok v uliciach i čo sa týka znečistenia prostredia, dookola sa rieši najmä alkohol. Poslanec Požár sa pýtal na ostrý zásah v niektorej z budov, ktoré sú napojené na pult centrálnej ochrany – ostrý zásah ešte nebol, zatiaľ všetko boli falošné poplachy. Ďalej sa pýtal na reakčný čas od nahlásenia, ten je od jednej do piatich minút.
Zo štatútu časopisu Bernolák sa vypustilo slovo politický. Spoločenské postavenie časopisu odteraz spočíva v rozširovaní informácií o spoločenskom, kultúrnom, športovom dianí v obci... (slovo „politickom“ tam už teda nefiguruje).
Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút časopisu Bernolák. Bol odvolaný Peter Quarda (vedúci Kultúrneho domu) z Redakčnej rady nakoľko podal výpoveď a jeho pracovný pomer končí 8.5.2011. Noví členovia sú: Mgr. Lenka Slaná a Mgr. Alena Melichárková.
Ďalej boli prerokované sťažnosti prokurátora k: VZN č. 1/2009 o podmienkach držania psov a k VZN č. 3/2008 o verejnom poriadku. (Pre viac informácií pozrite uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2011 alebo videozáznam.)

Rôzne:
Ing. Berčíka som sa opýtal na videozáznam, ktorý sa robí z každého zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Čo sa deje so záznamom, keď som sa ja na vlastné oči presvedčil, že istá časť z videozáznamu z 1.2.2011 chýba ( časť kedy Ing. architekt Jurča dvíha nad hlavu vizualizáciu projektu „Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek“)? Dôvod: výmena čipovej (pamäťovej) karty. Vylučuje akýkoľvek zásah do video či audiozáznamu zo schôdze. Odporučil som teda napísať pod videozáznam, že nie je stopercentný a uviesť dôvod prečo.
Potom starosta pripomienkoval komentár občianskeho združenia K VECI zo štvrtej mimoriadnej schôdze Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.2.2011, kde vyjadril počudovanie nad tým, že spoločnosť B-Ton, spol. s r.o. ešte proti nám nekonala, nakoľko sme ju údajne označili za dlžníka Sociálnej poisťovne. Ja osobne si to nemyslím a prikladám náš text ohľadom tohto problému zo spomínanej štvrtej schôdze (mimoriadnej) Obecného zastupiteľstva:
„Ďalším bodom schôdze bol prenájom obecných priestorov, pričom sa zvažovali ponuky dvoch spoločností. Poslanci jednohlasne schválili ponuku spoločnosti B-Ton, spol. s r.o., ktorá bola pre obec výhodnejšia – cena minimálne 8.000 EUR na rok + energie a vyrovnanie záväzkov predchádzajúceho nájomcu voči obci – spoločnosti 2HELP spol. s r.o., ktorá cca 6 mesiacov kvôli finančným problémom neplatila nájom. Pripomienku k danej téme vzniesol poslanec Molnár, ktorý žiadal, aby sa preverilo, ako si spoločnosť B-Ton, spol. s r.o. plní finančné záväzky voči napríklad Sociálnej poisťovni. Pripomienka bola zapracovaná.“
Ďalej sa diskusia viedla ohľadom našej žiadosti poslancom, ktorá je zverejnená na Facebooku (na nástenke pod názvom Žiadosť poslancom – 5. schôdza 19.4.2011). Odpovede na túto žiadosť nájdete v tomto statuse zo 16.4.2011.
Na členov sociálnej komisie sa obrátil pán Vokoun s otázkou aká sociálna politika sa predpokladá pre občanov, ktorí si pobyt v „Zariadení pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek“ nebudú môcť dovoliť. Vyjadrila sa poslankyňa Černayová – ako nová členka komisie si tento problém naštuduje a na ďalšej schôdzi (21.6.) bude informovať. Otázka – v akom časovom horizonte sa budú môcť podávať prihlášky do „Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek“ – starosta odpovedal, že budúci rok ale závisí to od veľa faktorov. Ťažko povedať, čo bude o rok.
Pán Vokoun sa ďalej pýtal s akým zámerom kúpila obec pozemok pod čističkou odpadových vôd, odpoveď: verejná zeleň.
Vystúpil poslanec Trubač ohľadom verejného obstarávania – nech sú zverejňované všetky verejné obstarávania i na stránke obce, všetky firmy, ktoré dostali zákazku od obce. Do budúceho zasadnutia (21.6) sa majú zo strany Obecného úradu vysondovať možnosti ako by sa to dalo zrealizovať. Poslanec Požár tiež súhlasí a bude sa podieľať na tom, aby občania vedeli viac o verejnom obstarávaní v obci. (zaujímavá diskusia – odporúčam pozrieť si videozáznam, cca posledná hodina záznamu).
Na záver sa zistilo, že som porušil Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva – bez súhlasu Obecného zastupiteľstva som zhotovoval audio záznam schôdze na diktafón.

S pozdravom

Richard Červienka
predseda
občianske združenie K VECI