Komentár k 4. zasadnutiu zastupiteľstva

Komentár k 4. zasadnutiu zastupiteľstva

O štvrtej schôdzi Obecného zastupiteľstva (mimochodom mimoriadnej) sme sa dozvedeli náhodne. Konala sa 28. februára 2011 o 17:00 v malej zasadačke Obecného úradu na prvom poschodí. Akonáhle sme sa dozvedeli, že ide o verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, na ktorej môžeme byť aj my, neváhali sme.

Schôdza nebola zverejnená ani na úradnej tabuli obce, ani na webovej stránke a ani sa nevyhlasovala v obecnom rozhlase. Pýtame sa, prečo? Veď hlavným bodom programu bola príprava druhej etapy výstavby kanalizácie v obci, čo je jedna z najžiadanejších informácií pre viacerých obyvateľov Bernolákova. I prostredníctvom tohto príspevku chceme vyzvať Obecný úrad k zlepšeniu informovania verejnosti o všetkom čo sa týka spravovania vecí verejných. V zákone o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v § 12, odseku 9 sa píše:

„Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.“ Ďalej v § 3, odseku 2 sa píše: „Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce.“ Má právo najmä (bod c): „zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.“

Projekt druhej etapy výstavby je podmienený získaním nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 4.664.246,98 EUR. Z tohto balíka spolufinancuje obec z vlastných zdrojov 5 %, čo predstavuje sumu 233.212,35 EUR. Je v kompetencii Obecného zastupiteľstva a starostu obce, aby postupne každý rok vyčleňovali z obecného rozpočtu finančné zdroje vo výške spolufinancovania t.j. aby suma 233.212,35 EUR nepostihla rozpočet jedného roka v celej svojej výške a nebola odňatá iným projektom rozbehnutým v obci. V súčasnej dobe je o tento nenávratný príspevok podaná žiadosť, začatie výstavby druhej etapy je podmienené získaním tohto príspevku, o ktorom sa nerozhodne do niekoľkých dní, či mesiacov, preto je výstavba druhej etapy plánovaná rámcovo na roky 2013 až 2014. Na výveske Obecného úradu je už zverejnená informácia, ktoré ulice v Bernolákove patria do spomenutej druhej etapy. Srdečne Vás k výveske pozývame

Ďalším bodom schôdze bol prenájom obecných priestorov, pričom sa zvažovali ponuky dvoch spoločností. Poslanci jednohlasne schválili ponuku spoločnosti B-Ton, spol. s r.o., ktorá bola pre obec výhodnejšia – cena minimálne 8.000 EUR na rok + energie a vyrovnanie záväzkov predchádzajúceho nájomcu voči obci – spoločnosti 2HELP spol. s r.o., ktorá cca 6 mesiacov kvôli finančným problémom neplatila nájom. Pripomienku k danej téme vzniesol poslanec Molnár, ktorý žiadal, aby sa preverilo, ako si spoločnosť B-Ton, spol. s r.o. plní finančné záväzky voči napríklad Sociálnej poisťovni. Pripomienka bola zapracovaná.

Posledným bodom programu bolo schválenie aktivistov do jednotlivých komisií Obecného zastupiteľstva. Ich zoznam je dostupný na stránke obce: https://www.bernolakovo.sk/samospr/uznesoz/2010-14/UznesenieOZ_2011_04.html

Ku koncu zasadnutia sa pripomenulo sčítanie ľudí, domov a bytov, ktoré sa uskutoční na celom území Slovenska k rozhodujúcemu okamihu - 21. máj 2011, pričom

„Samotné sčítanie sa začne asi týždeň pred rozhodujúcim okamihom a potrvá zhruba 2 týždne po rozhodujúcom okamihu.“ (https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19459)