Právna poradňa K VECI

S potešením Vám môžem oznámiť, že občianske združenie K VECI v spolupráci s Mgr. Máriou Janošovovou

otvárajú od 1.9.2012 právnu poradňu zadarmo pre občanov Bernolákova.

Dohodli sme sa, že pani Janošovová pomôže každý mesiac jednému občanovi riešiť jeho problémy.

V prípade že sa za jeden mesiac nahromadí viacej podnetov Mgr. Janošovová si vyberie jeden, ktorý bude najakútnejší.

Samozrejme ostatné podnety ostanú v poradí na riešenie.

 

Podmienky na podanie podnetu:

- musíte byť občan Bernolákova

- svoj problém opíšte a pošlite na mail ozkveci@gmail.com, pripíšte svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo,

  prípadne hoďte do schránky: Poštová 6, Bernolákovo

- na anonymné príspevky reagovať nebudeme

 

Poskytneme Vám odrazový mostík na hlavné zorientovanie sa vo Vašich právnych problémoch.

Veríme, že touto službou vyjdeme v ústrety občanom, ktorí potrebujú pomoc a nemôžu si dovoliť zaplatiť právne služby.

 

Podnet č. 1:
Rodinný príslušník ( bez trvalého pobytu) uskladňuje svoj hnuteľný majetok - veci v priestoroch domu a záhrady a napriek výzvam nemieni veci odsťahovať.

Dotyčný príbuzný nemá žiadne vlastnícke práva k domu či pozemku. Neexistuje ani žiadna dohoda o uskladnení vecí.

 

Rady právničky Mgr. Janošovovej:

Na úvod je potrebné uviesť, že trvalý pobyt určitej osoby má iba evidenčný charakter. Ak má niekto na určitej adrese trvalý pobyt, táto skutočnosť ešte nezakladá žiadne práva tejto osoby k danej nehnuteľnosti, a to ani užívacie.

Teda bez ohľadu na trvalý pobyt je potrebné v danom prípade skúmať, či tento rodinný príslušník má k nehnuteľnosti nejaké práva, na základe ktorých je oprávnený aj na uskladňovanie hnuteľných vecí v priestoroch domu a záhrady. Pokiaľ nemá k nehnuteľnosti ani len spoluvlastnícke právo, tieto oprávnenia mu môžu vyplývať napr. z nájomnej zmluvy alebo zo zmluvy o úschove (vlastník by napr. súhlasil s uschovaním vecí rodinného príslušníka v danej nehnuteľnosti – postačuje aj ústna dohoda). 

Z Vášho vyjadrenia možno vyvodiť, že tento rodinný príslušník mal zrejme zo začiatku Váš súhlas na to, aby si svoje veci mohol na Vašej nehnuteľnosti uskladniť. Pokiaľ s tým však viac nesúhlasíte, máte právo požadovať, aby tieto veci odniesol z Vášho pozemku. 

Každý vlastník veci (bez ohľadu na to, či sa jedná o hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec) má právo vec riadne užívať, t.j. predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Vlastník  má taktiež právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

V danom prípade dochádza k určitému stretu vlastníckych práv -  na jednej strane Vy ako vlastník nehnuteľnosti – na druhej strane rodinný príslušník, ktorý si svoje hnuteľné veci ako vlastník uskladňuje na Vašom pozemku.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Z uvedeného možno mať za to, že síce rodinný príslušník má právo na riadne nakladanie so svojimi vecami a na ich riadne užívanie, avšak výkon takéhoto jeho vlastníckeho práva nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do výkonu Vášho vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Ak teda neexistuje právny dôvod na základe ktorého by rodinný príslušník mal právo uskladňovať jeho hnuteľné veci na Vašom pozemku, zasahuje v rozpore so zákonom do Vašich práv – v danom prípade zrejme do práva riadne, nerušene užívať Vašu nehnuteľnosť (nakoľko nepoznám dôvody na základe ktorých trváte na tom, aby svoje veci z Vášho pozemku odniesol).

Ako vlastník nehnuteľnosti máte právo požadovať, aby rodinný príslušník jeho veci z Vašej nehnuteľnosti odpratal, odniesol. S prihliadnutím na množstvo uskladnených vecí mu môžete napr. stanoviť primeranú lehotu, v rámci ktorej bude mať dostatok času nájsť iné vhodné priestory na uskladnenie svojich vecí.  Ak to odmietne a vo Vami stanovenej lehote svoje veci neodnesie, máte právo na náklady rodinného príslušníka uvedené veci sami z nehnuteľnosti odpratať.  Vyzvanie na odpratanie vecí z pozemku odporúčam vyhotoviť v písomnej forme s dôkazom o jeho prevzatí rodinným príslušníkom. Následne máte právo požadovať od rodinného príslušníka aj úhradu nákladov spojených s odprataním jeho vecí. Nakoľko je vysoko nepravdepodobné, že tieto náklady by sám dobrovoľne uhradil, máte možnosť domáhať sa ich úhrady na súde v trojročnej premlčacej dobe.