ZMENA rozpočtu obce na rok 2011.

22.10.2011 09:24

Vo štvrtok 27.10.2011 o 15:00 sa v zasadačke Kultúrneho domu uskutoční 8. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktorého hlavnou témou

bude schvaľovanie návrhu zmeny rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2011. VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ.

Prinášame Vám pozvánku, a návrh zmeny rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti:

 
 

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

 

 

Zmena rozpočet obce Bernolákovo na rok 2011 - návrh: Bitmap
 
   
             
             
Por.  BEŽNÉ PRÍJMY  Schválený Z toho: Zmena Z toho:  
čís. v Eurách: rozpočet:   rozpočtu:    
1. Daňové príjmy: 1 687 030        
  1. Výnos dane z príjmov pouk.          
      územnej samospráve:   1 300 000 1 300 000 1 300 000  
  2. Daň z majetku:   266 600 266 600    
      - daň z nehnuteľností:   266 600   266 600  
  3. Dane za špecifické služby:   120 430 118 130    
      - za psa:   2 800   3 000  
      - za hracie automaty:   130   130  
      - za ubytovanie:   8 000   3 000  
      - za užívanie verejného priestr.:   7 000   7 000  
      - za komunálne odpady:   102 500   105 000  
2.  Nedaňové príjmy: 415 530        
  1. Príjmy z vlastníctva:   40 000 40 000 40 000  
  2. Administr.a iné poplatky:   44 000 34 000    
      - správne popl.(matrika,stav.kon.):   22 000   25 000  
      - správne popl.(výh.hracie prístr.):   22 000   9 000  
  3. Popl.z nepriem.a náhod.          
      predaja a služieb:   331 330 180 520    
      - za služby domu smútku:   4 000   4 000  
      - cintorínske poplatky:   200   200  
      - príjmy z kultúrnej činnosti:   5 400   5 400  
      - príjmy za materské školy:   17 000   17 000  
      - príjmy za zákl.umeleckú školu:   14 000   14 000  
      - príjmy za opatr.službu:   4 000   4 500  
      - príjmy - pult centr.ochrany:   5 000   5 000  
      - príjmy za poskyt.služby - ŠA:   500   500  
      - ostatné príjmy:   273 230   118 220  
      - ostat.príjmy - granty - Dni obce:   8 000   11 700  
  4. Ďalšie administr.poplatky:   200 200    
      - za znečisťovanie ovzdušia:   200   200  
3.  Dotácie: 543 050        
  1. Dotácia na prenes.kompet.(ZŠ):   474 000 491 220 491 220  
  2. Dotácia na ved.matr.agendy:   5 600 5 765 5 765  
  3. Dot. na vých.a vzdel.detí v MŠ:   8 200 11 270 11 270  
  4. Dotácie ostatné:   55 250 45 248    
      - územné plán. a stav.poriadok:   4 500   4 960  
      - evidencia obyvateľstva:   1 700   1 760  
      - cestná dopr.a pozemné kom.:   300   320  
      - starostlivosť o životné prostr.:   750   608  
      - protipovodňová ochrana:   40 000   0  
      - kultúrne pamiatky - hrad:   0   3 000  
      - náučný chodník:   0   900  
      - ostatné:   8 000   33 700  
  BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 2 645 610 2 645 610 2 492 953 2 492 953  
             
Por. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Schválený Z toho: Zmena Z toho:  
číslo: v Eurách: rozpočet:   rozpočtu:    
1.  Príjem z predaja obecných          
  nehnuteľností: 341 000 341 000 270 000 270 000  
2. Dotácie - eurofondy: 2 760 000   760 000    
  1. Kanalizácia:   2 000 000 0 0  
  2. Centrum obce:   760 000 760 000 760 000  
  KAPIT.PRÍJMY spolu: 3 101 000 3 101 000 1 030 000 1 030 000  
1. Rezervný fond: 110 000 110 000 110 000 110 000  
  FINANČNÉ OPERÁCIE: 110 000 110 000 110 000 110 000  
             
  PRÍJMY CELKOM: 5 856 610 5 856610 3 632 953 3 632 953  
             

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

 

Por. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Zmena Z toho:  
čís. v Eurách: rozpočet:   rozpočtu:    
   1. Všeobecné verejné služby: 16 700   2 096    
  1. Výdavky verejnej správy:   16 700 2 096    
      - rekonštrukcia kotolne OcÚ:   14 100   0  
      - telefónna ústredňa OcÚ:   2 600   0  
      - lávka cez Čiernu vodu:   0   2 096  
2. Verejný poriadok a bezpečnosť: 1 650   22 447    
  1. Obecná polícia:   1 650 22 447    
      - zásuvný modul pre PCO - mobil:   1 650   0  
      - merače rýchlosti:   0   4 998  
      - kamerový systém - dotácia:   0   12 995  
      - kamerový systém - obec:   0   4 454  
3. Ekonomická oblasť: 29 140   87 370    
  1. Výstavba:   6 140 1 300    
      - projekty - chodníky - Nálepkova, Gróbska,          
        Železničná, Trnavská, Poštová:   2 000   1 300  
      - projekt - prestavba ZS na ZUŠ:   4 140   0  
  2. Cestná doprava:   23 000 86 070    
      - príspevok na cyklochodníka:   3 000   3 570  
      - výstavba chodníka - Železničná ul.:   20 000   0  
      - spevnené plochy - Školská ul.   0   82 500  
4. Ochrana životného prostredia: 2 207 500   71 200    
  1. Nakladanie s odpad.vodami:   2 206 000 65 600    
      - kanalizácia - príspevok obce:   100 000   0  
      - kanalizácia - euro fondy:   2 000 000   0  
      - úspešnostný poplatok:   31 000   0  
      - kanalizácia - II.etapa - PD:    75 000   65 600  
  2. Nakladanie s odpadmi:   1 500 5 600    
      - nákup veľkoobjemového kontajnera:   1 500   0  
      - zberný dvor - projekt:   0   5 600  
5. Bývanie a obč.vybavenosť: 1 126 000   1 188 370    
  1. Rozvoj obcí:   6 000 1 690    
      - detské ihriská:   4 000   0  
      - informač.stôl + slnečné hodiny (žabák):   2 000   1 690  
  2. Verejné osvetlenie:   11 000 0    
      - výmena kabeláže - Trnavská ul.:   11 000   0  
  3. Bývanie a obč.vybavenosť:   800 000 810 180    
      - obnova centra obce - euro fondy:   760 000   760 000  
      - obnova centra obce - obec:   40 000   50 180  
  4. 2x12 b.j. Bernolákovo:   152 000 203 000    
      - technická infraštruktúra:   152 000   203 000  
  5. Zariadenie pre seniorov:   137 000 114 000    
      - výstavba - obec:   103 000   80 000  
      - technická infraštruktúra:   34 000   34 000  
  6. Búracie práce - stará MŠ:   20 000 59 500 59 500  
6. Rekreácia, kultúra a nábož.: 11 000   6 200    
  1. Kultúrne služby:   11 000 6 200    
      - rekonštrukcia vstupu do KD - schody:   8 000   6 200  
      - rekonštrukcia bufetu - kuchynky:   3 000   0  
7. Vzdelávanie: 27 390   6 960    
  1. Materská škola:     18 000 3 000    
      - oplotenie a vybudovanie ihriska pre deti:   18 000   3 000  
  2. Základná škola:     4 000 3 960    
      - interaktívne tabule pre ZŠ:   4 000   3 960  
  3. Základná umelecká škola:   5 390 0    
      - pianíno Petrof:   5 390   0  
  KAPIT.VÝDAVKY spolu: 3 419 380 3 419 380 1 384 643 1 384 643  
             
Por. BEŽNÉ VÝDAVKY Schválený Z toho: Zmena  Z toho:  
čís. v Eurách: rozpočet:   rozpočtu:    
1. Všeobecné verejné služby: 484 500   464 500    
  1. Výdavky verejnej správy:   484 500 464 500    
      - geometrické plány:   1 500   1 500  
      - revízie (plyn,elektrika,komíny,kotly):   1 500   1 500  
      - poslanci obec.zastup.:   4 000   4 000  
      - prev.a údržba budov OcÚ, dom služ., ZS:   51 300   51 300  
      - reprezent.výdavky - starosta:   1 200   1 200  
      - žiadosti o nenavr.fin.prísp.:   3 000   3 000  
      - mzdy a odvody:   340 000   320 000  
      - výdavky verejnej správy:    70 000   70 000  
      - poplatky OTP banke - penzión:   12 000   12 000  
2. Obrana: 1 000   790    
  1. Civilná ochrana:   300 150    
      - odmena skladníka CO:   300   150  
  2. Požiarna ochrana:   700 640    
      - hasiace prístroje   700   640  
3. Verejný poriadok a bezpečnosť: 212 630   198 100    
  1. Obecná polícia:   207 130 190 700    
      - mzdy a odvody:   181 130   165 000  
      - prevádzka OP:   20 000   20 000  
      - materiálové výdavky:   2 000   2 000  
      - pracovné odevy:   4 000   3 700  
  2. Príspevok na zriadenie štátnej polície:   5 500 7 400    
      - prísp.združeniu obcí na prenájom priest.:   3 500   3 600  
      - príspevok na úpravu priestorov:   2 000   3 800  
4. Ekonomická oblasť: 26 600   22 800    
  1. Cestná doprava:   26 600 21 800    
      - dopravné značenie + retardéry:   4 000   2 500  
      - zimná údržba a iné výdavky:   2 600   1 500  
      - oprava miest.komunikácií:   20 000   17 800  
  2. Cestovný ruch: 0   1 000    
      - náučný chodník:   0   1 000  
5. Ochrana život.prostredia: 172 000   130 000    
  1. Nakladanie s odpadmi:   130 000 130 000    
      - odvoz a uloženie odpadu:   100 000   100 000  
      - ostatné výdavky:   30 000   30 000  
  2. Protipovodňová ochrana:   42 000 0 0  
6. Bývanie a obč.vybavenosť: 143 100   89 100    
  1. Rozvoj obcí:   49 800 35 800    
      - údržba verejnej zelene:   29 800   29 800  
      - čistenie ver.priestranstiev:   10 000   0  
      - výsadba zelene:   3 000   2 000  
      - mobiliár:   3 000   0  
      - ostatné výdavky:   4 000   4 000  
  2. Verejné osvetlenie:   93 300 53 300    
      - elektrická energia:   70 000   30 000  
      - údržba VO:   21 000   21 000  
      - vianočná výzdoba:   2 300   2 300  
7. Rekr., kultúra., nábož.: 185 850   161 657    
  1. Rekr.a športové služby:    37 650 30 800    
      - správa ihriska a budovy (mzdy spr.,upr.):   16 850   15 500  
      - energie:   17 500   12 000  
      - ostatné výdavky:   3 300   3 300  
  2. Kultúrne služby:   74 010 70 810    
      - mzdy a odvody:   19 900   18 500  
      - údržba a prev.kult.domu:   16 650   16 650  
      - osvetlovacia a ozvučovacia technika:   1 000   0  
      - kultúrne a športové akcie:   9 000   9 000  
      - športový deň:   600   600  
      - Dni obce (granty):   8 000   10 260  
      - vlastná produkcia (divadlo,záb.progr.)   1 200   0  
      - ostatné výdavky:   3 300   3 300  
      - knižnica - mzdy a odvody:   11 860   10 000  
      - inventúra v knižnici:   1 000   1 000  
      - nákup kníh a časopisov:   1 500   1 500  
  3. Pamiatková starostlivosť:   0 3 300    
      - údržba kult.pamiatok - hrad Bernolákovo:   0   3 300  
  3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ):   3 900 3 900 3 900  
  4. Vysielacie vydavat.služby:   18 000 9 357    
      - vydávanie časopisu:   4 000   4 000  
      - údržba miestneho rozhlasu:   14 000   5 357  
  5. Nábož. a iné spoloč.služby:    19 290 16 990    
      - mzdy a odvody (spr.cint.):   10 390   4 890  
      - údržba a prev.domu smútku a cintorína:   5 000   5 000  
      - služby za prevádzk.obec.pohrebiska:   0   3 200  
      - členské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné):   3 900   3 900  
  6. Prísp.obč.združ.,nad.a cirkv.(VZN):   33 000 26 500    
      - ŠK BERNOLÁKOVO:   16 000   14 000  
      - ŠK VATEK:   4 000   3 500  
      - OZ HBK 07 (hokejbalový klub):   2 000   1 500  
      - občianske združenia - ostatné:   4 000   2 500  
      - prísp.na kultúrne pamiatky:   7 000   5 000  
8. Vzdelávanie: 1 084 000   1 099 420    
  1. Prostriedky na orig.kompetencie:   591 000 599 200    
     - materská škola:   342 000   342 000  
     - školská jedáleň:   55 000   58 000  
     - školský klub detí:   42 000   45 200  
     - základná umelecká škola:   152 000   154 000  
  2. Odvod prostr. - dotácia ZŠ:   474 000 491 220 491 220  
  3. Vzdel.nedefin.podľa úrovne (škol.):   1 000 1 000 1 000  
  4. Údržba škol.zariadení:   18 000 8 000 8 000  
9. Sociálne zabezpečenie: 77 850   69 100    
  1. Opatrovateľská služba:   53 450 44 700 44 700  
  2. Ostatné výdavky:   24 400 24 400    
      - výdavky na prevádzku výdajne stravy:   23 000   23 000  
      - výdavky na vypr.pos.pre žiad.na opatr.:   500   500  
      - hmotná núdza - dotácie:   900   900  
10. Splátka úveru a úroky: 49 700   12 843    
     - 2x12 b.j. Bernolákovo:   15 750   1 760  
     - zariadenie pre seniorov Bernolákovo:   33 950   11 083  
  BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 2 437 230 2 437 230 2 248 310 2 248 310  
             
  VÝDAVKY CELKOM: 5 856 610 5 856 610 3 632 953 3 632 953