Začiatok výstavby 1. etapy kanalizácie sa odkladá...

08.06.2011 21:13

Prečítajte si. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil súťaž. Tým pádom sa začiatok výstavby kanalizácie

odkladá.

https://www.e-vestnik.sk/#EVestnik/Detail/24108

 

Pripájam reakciu obecného úradu:

Zrušenie verejného obstarávania na realizáciu schváleného projektu "kanalizácie obce Bernolákovo“

Úrad verejného obstarávania (ÚVO) svojim rozhodnutím nariadil zrušiť užšiu súťaž na výber dodávateľa na projekt realizácie kanalizácie v obci Bernolákovo.
V rámci užšej súťaže po vyhodnotení prihlásených účastníkov (12) , z ktorých bolo 5 vyzvaných na predloženie cenových ponúk podal jeden z účastníkov , ktorý nebol vybraný medzi uvedených piatich potenciálnych dodávateľov námietku na ÚVO.

Napriek podanému vysvetleniu a predložení dokumentácie z výberu, ÚVO rozhodol o zrušení celej súťaže .

OBEC v súčasnosti už podala žiadosť na MŽP SR na schválenie spôsobu nového verejného obstarávania spôsobom verejnej súťaže.
Ihneď po jeho odsúhlasení bude vyhlásená cez Vestník VO nová súťaž .

Uvedené znamená, že sa oddiali začiatok budovania kanalizácie o niekoľko mesiacov.

Veríme, že v priebehu jesene už budeme kanalizáciu budovať.

 

(Prikladám kópiu z vestníka):

03998 - ZUP

Vestník č. 106/2011 - 1.6.2011

 
Oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende
Formulár: Príloha č. 14 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005
 
Druh postupu : Užšia súťaž.
Druh zákazky: Práce.
   
 
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
 
Obec Bernolákovo 
IČO: 00304662 
Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta): EUROPROJECT & TENDER s.r.o., Pri Bielom kríži 14, 831 02 Bratislava 
Kontaktná osoba: Mária Šuleková 
Telefón: +421 244371352 
Fax: +421 244371359 
E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk 
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): https://www.bernolakovo.sk 
I.2) TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES).
 
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
  Kanalizácia obce Bernolákovo
II.1.2) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
  SO - 01 GRÓBSKA ULICA, VETVA AG, AH SO - 02 BUDOVATEĽSKÁ ULICA, VETVA AC - 1, C1 SO - 03 TAJOVSKÉHO ULICA, VETVA AJ SO - 04.1 STROJÁRENSKÁ ULICA, VETVA AK SO - 04.2 SVATOPLUKOVA ULICA, VETVA A1 SO - 05.1 BERNOLÁKOVA ULICA, VETVA AB - 1 SO - 05.2 FÁNDLYHO ULICA, VETVA AB - 2 SO - 06.1 HLBOKÁ ULICA, VETVA CB SO - 06.2 HLBOKÁ ULICA, VETVA CB - 5 SO - 07 STOKA B A BB SO - 08 STOKA AE, AC-2, BG A BF SO - 09 STOKA BC, BD A BE SO - 10 STOKA BA SO - 11 KANALIZAČNÁ PREČERPÁVACIA STANICA KPČ 1 SO - 12 KANALIZAČNÁ PREČERPÁVACIA STANICA KPČ 2 SO - 13 STOKA D, DB A DA - 1 - 1 SO - 14 KANALIZAČNÁ PREČERPÁVACIA STANICA KPČ 3 SO - 15 STOKA E, EA A EB - HLAVNÁ VETVA SO - 16 STOKA F, FA, G A H SO - 17 KANALIZAČNÁ PREČERPÁVACIA STANICA KPČ 4 SO - 18 KANALIZAČNÁ PREČERPÁVACIA STANICA KPČ 5 SO - 19 REKONŠTRUKCIA VODOVODU DN 100, ŠTÚROVA UL.
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45332000-3.
 
  Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45252127-4, 45232400-6.
 
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
   
IV.2.3) Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
  Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2010/S 254-390788 z 31.12.2010
IV.2.4) Dátum odoslania pôvodného oznámenia:
  29. 12. 2010
 
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1) OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Neukončené konanie.
VI.2) INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
Postup pridelenia obstarávania bol pozastavený..
 
   
 
   
   
   
 
   
 
   
VI.4) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
  Žiadna zmluva nebola uzatvorená. Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z.:.
  Súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 1 písm. d) jej zrušenie nariadil úrad.
  Ďalšie doplňujúce informácie:
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
  30. 5. 2011