Abdikácia starostu obce Chorvátsky Grob.

06.10.2013 11:16

Starosta obce Chorvátsky Grob Ing. arch. Miroslav Marynčák (NEKA) sa rozhodol abdikovať zo svojej funkcie. Oznámil to vo svojom emotívnom prejave pred poslancami obecného zastupiteľstva, zamestnancami obce, predstaviteľmi investorov a ďalšími pozvanými osobnosťami, ktorým prezentoval Správu o stave obce Chorvátsky Grob (výber viď príloha). K rozhodnutiu rezignovať na post starostu dospel po zvážení všetkých okolností súvisiacich so snahou o naprávanie škôd a chýb spôsobené minulými vedeniami obecnej samosprávy a štátnymi orgánmi.

„Už neviem ďalej pohnúť s riešením zásadných problémov v tejto obci. Narazil som na múr, ktorý neviem preskočiť. Snaha súčasného obecného a stavebného úradu o zastavenie devastačného procesu v obci, stabilizovanie a postupné naprávanie sporných rozhodnutí z minulosti však v poslednom období neustále naráža na bariéru protichodných a prakticky až 100 percentne zamietavých stanovísk odvolacích orgánov štátnej správy,“ vysvetľuje M. Marynčák jeden z dôvodov svojho zásadného rozhodnutia.

K rozhodnutiu starostu obce rezignovať výraznou mierou prispeli aj kriminálne praktiky určitých záujmových skupín.

„Moja osobná snaha o zastavenie devastačného procesu a osobné nasadenie pre stabilizáciu a naprávanie sporných rozhodnutí z minulosti pred nedávnom vyústila do otvoreného vyhrážania sa ťažkým fyzickým poškodením členov mojej rodiny. Byť prakticky pod neustálym dohľadom polície nie je atmosféra na sústredenie sa na prácu, ktorú som od začiatku vnímal ako čisto odborné poslanie,“ dodáva starosta Marynčák.

Podľa abdikujúceho starostu je predpoklad, že ako nezávislý občan dokáže pomôcť obci paradoxne viac, ako „závislý“ starosta.

Presný dátum odchodu z funkcie oznámi Miroslav Marynčák po porade s právnymi zástupcami obce.

Výber zo správy starostu obce Chorvátsky Grob Ing. arch. Miroslava Marynčáka prednesená dňa 2.10.2013 na Obecnom úrade a za účasti poslancov, zamestnancov úradu, pozvaných zástupcov developerov, podnikateľov a hostí a zároveň jeho záverečný abdikačný prejav.

Zámerom správy bolo informovať o situácii v riadení obce a taktiež vyjadriť osobný názor k tomuto stavu. A v závere prezentovať aj osobné rozhodnutie.

„ ...V poslednom čase legislatívny systém, štátne úrady, či ekonomické záujmové skupiny ma už neskrývane nútia konať tak, aby som ako štatutár obce realizoval aj rozhodnutia, s ktorými sa ako občan tejto obce a tiež ako odborník na tvorbu ľudských sídel neviem stotožniť bez porušenia morálnych a odborných zásad, s ktorými sa funkcia starostu obce má jednoznačne spájať.

Obec Chorvátsky Grob je veľmi špecifická. V rokoch 2003 – 2010 prekonala tak rozsiahly rozvoj, ktorý svojim rozsahom takmer 6-násobného nárastu voči pôvodnej zástavbe má vo svete prirovnanie snáď len s rozvojom čínskych miest. Pripomínam, že z pôvodnej dediny s 1200 obyvateľmi je dnes obec s 6500-7000 obyvateľmi a schváleným návrhom na vznik 50-tisícového mesta! Žiaľ tento mohutný „rozvoj“ len obytných zón bol realizovaný spôsobom neodbornej a nekoncepčnej výstavby a nekoordinovaného schvaľovacieho procesu, čo má dnes za následok devastačný proces. Obec je pred možným kolapsom predovšetkým v technickej, dopravnej a občianskej infraštruktúre, ale aj pred rizikom budúcich vážnych demografických a sociálnych problémov.

Benevolencia s akou sa povoľovala výstavba celých rozsiahlych obytných zón nemala nič spoločné s komplexnou urbanizáciou, logikou obytného prostredia a už vôbec nie s verejnými záujmami obce a jej občanov, paradoxne aj tých budúcich. A táto zmes bola namiešaná z neodbornosti, lenivosti a korupcie, len je ťažko odhadnúť pomer týchto ingrediencií.

Snaha súčasného obecného a stavebného úradu o zastavenie devastačného procesu, stabilizovanie a postupné naprávanie sporných rozhodnutí z minulosti však naráža v poslednom období na bariéru protichodných a prakticky až 100 percentne zamietavých stanovísk odvolacích orgánov štátnej správy. Táto samotná skutočnosť ako aj poznanie jej pozadia sa dostali do takého stavu, ktorý ma prinútil sa písomne obrátiť až na predsedu vlády SR, ministerstvo výstavby, a na vedomie aj ministrovi vnútra, so žiadosťou o riešenie tejto problematiky.

Faktormi, ktoré majú zásadný vplyv na riadenie a napredovanie našej obce sú predovšetkým:

1.Obrovské tlaky developerských skupín a aj individuálnych subjektov na ďalšiu výstavbu. Tie neumožňujú stabilizovať súčasný a opraviť havarijný stav obce a znamenajú naopak neriešiteľné problémy novej výstavby, ktorá zásadne ohrozí aj dnešnú zástavbu.
2.Odmietavý postoj štátnych orgánov, od najnižších odvolacích po najvyššie vládne, znamená pre obec osamotenie v tomto procese naprávania obrovských chýb z minulosti.
3.Systém súčasnej nepružnej až limitujúcej legislatívy pre samosprávu. Neumožňuje aktívne a efektívne napredovanie obce a znamená len vazalskú podriadenosť systému štátnej administratívnej a ekonomickej politiky.
4.Patová situácia v obecnom parlamente a neustále neefektívne preukazovanie každého kroku vedenia obce. V tak dynamickom procese nedáva takýto stav priestor a istotu na realizáciu zmien a rozvoja.

Navyše moja osobná snaha o zastavenie devastačného procesu a osobné nasadenie pre stabilizáciu a naprávanie sporných rozhodnutí z minulosti pred nedávnom vyústila do otvoreného vyhrážania sa ťažkým fyzickým poškodením členov mojej rodiny. Byť prakticky pod neustálym dohľadom polície nie je atmosféra na sústredenie sa na prácu, ktorú som od začiatku vnímal ako čisto odborné poslanie.

Preto nemožnosť ďalej zmysluplne zabezpečiť odborné procesy na opravu obce a namiesto realizácie kreatívnych nápadov tvorby obytného prostredia /školu, námestie, cesty, zóny športu, zelene/ naopak len kontinuálne odrážanie deštrukčných tlakov znamenajú, že abdikujem na post starostu obce Chorvátsky Grob. /vzdanie sa mandátu s presným dátumom podám po konzultácií s právnikom písomne v zmysle zákona o obecnom zriadení./

Napriek tomu odstupujem s vedomím, že sa nám za 3 roky podarilo urobiť obrovský kus práce a verím, že aj zmeniť smerovanie nekoncepčných a poškodzujúcich procesov v riadení obce. Zmenili sme štruktúru úradu a riadenia obce, získali sme aktíva za viac ako milión stotisíc eur, patríme k špičke na Slovensku v informačnom systéme a zavádzaní inovácií, boli realizované mnohé projekty pre obyvateľov a mnoho sme ich rozbehli.

Na druhej strane sa mi nepodarilo realizovať všetky zámery a projekty, ktoré som si predsavzal a možno i sľúbil:
◾zastavenie veľkej časti nekoncepčných rozhodnutí,
◾schválenie nového Územného plánu obce,
◾výstavbu nového dnešnej dobe zodpovedajúceho centra miestnej časti Čierna voda,
◾a hlavne nepodarila sa výstavba novej veľkej základnej školy pre naše deti.

Nepodarilo sa mi to možno aj preto, že som to nebol ochotný realizovať za cenu poškodenia prostredia už tu bývajúcich obyvateľov a verejného záujmu a pri vedomom porušovaní logických princípov tvorby sídla a udržateľnosti životného prostredia a niekde aj za cenu porušovania zákonov. Neviem nájsť v súčasnom systéme riadenia obce spôsob, ako pri osobných a odborných zásadách obci ďalej pomôcť. Preto som zvážil takéto riešenie ako najprijateľnejšie osobné východisko a pre mnohé vonkajšie záujmy aj ako najracionálnejšie riešenie.“

Zdroj: www.chorvatskygrob.sk