Príbeh DOLNÝ HÁJ II.

09.09.2012 11:09

Na 10. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Bernolákove dňa 24.1.2012 bol ako dvanásty bod programu zaradený investičný zámer Bernolákovo – Dolný Háj II. Samotní poslanci obecného zastupiteľstva dostali materiál k tomuto zámeru týždeň pre konaním tejto schôdze, o čom ma informoval 18.1.2012 jeden z nich. Na základe týchto skutočností som vykonal prieskum informovanosti občanov zo strany Obecného úradu na úradných tabuliach (o tomto investičnom zámere i všeobecne zverejnenie pozvánky na schôdzu obecného zastupiteľstva). Dňa 20.1.2012 som tieto tabule odfotil a následne som zistil, že na úradných tabuliach nie je tento zámer zverejnený a nie je na nich zverejnená ani pozvánka na schôdzu. Až dve z troch vyhradených tabúľ na úradné oznamy boli úplne prázdne. Zároveň som listom vyzval starostu obce aby stiahol bod č. 12 z pripravovanej schôdze obecného zastupiteľstva z dôvodov neinformovania verejnosti prostredníctvom zvolania verejného zhromaždenia, prípadne zverejnením investičného zámeru na web stránke obce či úradnej tabuli. Podobne i poslancom obecného zastupiteľstva som poslal mail s výzvou na stiahnutie bodu č. 12 z rokovania 10. riadnej schôdze. Moju výzvu starosta ani poslanci neakceptovali.

Na schôdzi investor IURUS INVEST s.r.o., v zastúpení Ing. arch. Dudášovej, predstavil Investičný zámer Bernolákovo – Dolný Háj II. Transparentmi sme vyjadrili protest proti spôsobu informovania verejnosti o tomto zámere. Obecné zastupiteľstvo napriek nášmu protestu schválilo uznesenie č. 10/12/2012, v ktorom sa dokonca objavili doplnené informácie – schválenie Zmien a doplnkov územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2012, ktoré obsahovali investičný zámer Bernolákovo – Dolný Háj II. Tieto Zmeny a doplnky však na schôdzi prejednávané vôbec neboli („ZA“ hlasovali títo poslanci: Bečica, Biznárová, Černayová, Káčer, Koporcová, Požár, Slaný, Štica, Švardová. „PROTI“ hlasoval poslanec Molnár. „ZDRŽAL SA“ poslanec Trubač).

A tak som poslal starostovi žiadosť, na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, o jeho vyjadrenia sa k textu spomínaného uznesenia, hlavne čo sa týka Zmien a doplnkov obce Bernolákovo č. 1/2012. Starosta reagoval stručne: „uznesenie bolo schválené na obecnom zastupiteľstve väčšinou poslancov v znení ako je uvedené na webovej stránke obce a je platné.“

Nakoľko došlo k schváleniu Zmien a doplnkov územného plánu obce Bernolákovo č. 1/2012, opäť som využil Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyžiadal som si schválenú písomnú kópiu týchto zmien a doplnkov. V odpovedi starostu som sa dozvedel informáciu, že Obecný úrad nedisponuje územnoplánovacou dokumentáciou k  Zmenám a doplnkom územného plánu obce Bernolákovo č 1/2012

Dňa 17.4.2012 sa konalo 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom došlo k úprave uznesenia č. 10/12/2012. Ako to povedať slušne – podľa mňa poslanci upravili uznesenie preto,  aby  nevyzerali pred občanmi ako totálni pakovci, ktorým nevadí, že si „niekto“ dopisuje do uznesení, čo sa mu zachce. Mašinériu okolo výstavby Dolného Hája II to však samozrejme nijako neovplyvnilo a už vôbec nezastavilo.

         Dňa 30.4.2012 boli občianskym združením K VECI vyžiadané kópie zápisníc z uskutočnených schôdzí Komisie financií, výstavby a územného plánovania od januára 2011 do apríla 2012. Zo zaslaných materiálov je zrejmé, že komisia pred konaním januárovej schôdze obecného zastupiteľstva nezasadala, nakoľko Zápisnica označená ako č. 1 je až z 3.4.2012. Z tohto je zrejmé, že Komisia o investičnom zámere Bernolákovo – Dolný Háj II vôbec nerokovala a ani na svojej prvej schôdzi 3.4.2012 túto tému neotvorila.

         Začiatkom mesiaca jún 2012 si poslanec Molnár vyžiadal informáciu na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, kedy a akým spôsobom bolo vykonané verejné obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky ÚP obce Bernolákovo č. 1/2012 – Dolný háj.  Starosta obce odpovedal, že spracovateľ zmien a doplnkov ÚP obce Bernolákovo č. 1/2012 bol vybratý v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v máji 2012.

         Dňa 25.6.2012 Obecný úrad v Bernolákove prvýkrát, prostredníctvom verejnej vyhlášky na svojej web stránke, informuje občanov o uskutočnení prerokovania „Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2012 územného plánu obce Bernolákovo“. Prerokovanie s občanmi naplánovali na 17.7.2012.

         V súčasnej dobe občianske združenie K VECI disponuje materiálom, resp. odpoveďou Krajského pozemkového úradu v Bratislave vo veci udelenia súhlasu s budúcim možným nepoľnohospodárskym použitím poľnohospodárskej pôdy pre stavebné zámery v rámci návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2012 Územného plánu obce Bernolákovo. Táto súhlasná odpoveď bola vypracovaná dňa 23.4.2012. Z tohto vyplýva, že verejné obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie k Zmenám a doplnkom č.1/2012 nemohlo prebehnúť v máji 2012 (tak ako dotyčnému poslancovi odpovedal starosta obce), nakoľko dokumentácia už musela reálne existovať v čase vydania súhlasného stanoviska Krajského pozemkového úradu v Bratislave s vyňatím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (teda v apríli 2012), keďže Krajský pozemkový úrad sa vo svojom stanovisku odvoláva, že pre vydanie súhlasu čerpal práve z dokumentácie Územný plán obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2012.

Pre mňa ako občana obce Bernolákovo je neprípustné:

1/ Aby poslanci hlasovali o návrhu investičného zámeru, ktorý videli len pár dní pred konaním schôdze bez širokej verejnej diskusie s občanmi.
2/ Aby sa do textu uznesenia obecného zastupiteľstva svojvoľne dopisovali skutočnosti, ktoré prejednávané na schôdzi vôbec NEBOLI!
3/ Ako mohlo prebehnúť verejné obstarávanie na spracovateľa Zmien a doplnkov č.1/2012 v máji 2012, keď z tohto materiálu čerpal Krajský pozemkový úrad už v apríli 2012?
4/ Do dnešného dňa (9.9.2012) nie je na webe obce zverejnený video záznam zo 17. júla 2012 z verejného zhromaždenia, na ktorom sa prerokovával s občanmi Návrh zmien a doplnkov č. 1/2012 Územného plánu obce Bernolákovo. Tento záznam sa robil, existuje. Zrejme je ale „niekomu“ nepohodlné zverejniť ho, nakoľko občania si povedali svoj názor, ktorý evidentne nekorešponduje so zámermi našej vrchnosti.

 

5/ Pevne verím, že poslanci Obecného zastupiteľstva, ktorí vlastnia pozemky v lokalite Dolný Háj II, budú mať aspoň toľko rešpektu voči občanom obce, že sa zdržia hlasovania alebo nebudú hlasovať vôbec ohľadom výstavby tejto lokality, nakoľko sú v konflikte záujmov. V konflikte záujmu je totiž ich osobný záujem na predaji pozemku a verejný záujem občanov obce, ktorý si mohli poslanci odsledovať aj  na Verejnom prerokovaní toho zámeru dňa 17.7.2012 v Kultúrnom dome. Bohužiaľ, ako som spomenul vyššie, zrejme „pre istotu“ nie je tento video záznam do dnešného dňa zverejnený na web stránke obce.
V tejto obci si evidentne „niekto“ robí čo sa mu zachce. Len tak si pár dní pred schôdzou obecného zastupiteľstva (na porade poslancov)  vytiahne projekt Investičného zámeru Bernolákovo Dolný Háj II v štýle: „ešte tu mám toto“ a automaticky očakáva, že mu to poslanci schvália. Samozrejme, že mu to schválili.

Potom si „niekto“ svojvoľne zmení text uznesenia o tomto zámere – o výroky, ktoré prejednávané na schôdzi vôbec neboli.

 

Potom sa klame, že verejné obstarávanie na spracovateľa Zmien a doplnkov 1/2012 prebehlo v máji, pritom už Zmeny a doplnky 1/2012 boli dávno pradávno na svete, nakoľko z nich čerpal Krajský pozemkový úrad už v apríli 2012.

 

Čo k tomu dodať?

"Prirodzenou nevýhodou demokracie je, že tým, ktorí to s ňou myslia poctivo, nesmierne zväzuje ruky, zatiaľ čo tým, ktorí ju neberú vážne, umožňuje takmer všetko."

Dali ste moc do rúk človeku a ľuďom v Bernolákove, ktorí sa neštítia robiť takéto veci. Ich konanie je výsmech občanom obce. Z verejnej diskusie, kde otázok bolo veľa a odpovedí  málo nie je spravená zápisnica a videozáznam nie je zverejnený na webe. Starosta a väčšina poslancov oveľa viac spolupracujú s developermi ako s občanmi tejto obce.

Ich konanie je nehanebné.

 

S pozdravom

Richard Červienka