Prečítajte si príbeh: Zariadenie pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek (bývalý Penzión Pohoda)

29.08.2011 18:29

Dňa 13.4.2011 som dostal možnosť nahliadnuť v zasadačke obecného úradu v Bernolákove do dokumentácie ohľadom Penziónu Pohoda (ďalej len „PP“) resp. Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek (ďalej len „ZPSa2x12BJ“). Zúčastnili sa ho:

JUDr. Stanislav Bečica, zástupca starostu

JUDr. Emanuel Krokovič, štatutár neziskovej organizácie PP

Ing. Oľga Faktorová, hlavná kontrolórka obce

Ďalej boli pozvaní, ale nezúčastnili sa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti:

Mgr. Iva Pipíšková

Ing. Matej Biskupič

 

Tu sú moje postrehy zo stretnutia:

 

Projekt sa rodil ťažko. Pán Krokovič je rád, že sa podarilo dosiahnuť stav, ktorý je (začína sa stavať ZPSa2x12BJ). Tvrdí, že šesť rokov robil okolo tohto celého zadarmo.

Navrhol som pánovi Bečicovi, nech do časopisu Bernolák urobia (namiesto dvojstrany o osobnostiach, po ktorých sú pomenované ulice Bernolákova – snáď mi to tieto osobnosti v jednom čísle Bernoláka prepáčia) rozhovor s pánom Krokovičom (inak tiež riaditeľom podobného zariadenia vo Vojke.

Nakoľko časopis Bernolák sa vydáva v náklade 2000 výtlačkov, domnievam sa, že informácie sa prostredníctvom neho dostávajú k občanom vo významnej miere.

 

Pre informáciu:

Prvá pôžička ešte pre starý projekt PP bola 200 000 SKK.

Ďalšia pôžička pre PP  bola 1 320 000 SKK.

Tretia suma je už vo výške 65 000 EUR a už na projekt ZPSa2x12BJ

Všetko bolo schválené obecným zastupiteľstvom.

Dokopy sa teda len na projekty vynaložila suma cca 115 000 EUR (3 464 490 SKK).

 

JUDr. Bečica nevidí problém v tom zverejniť projekt zariadenia pre seniorov v Bernoláku. Píše sa ale 13. apríl 2011 a projekt ZPSa2x12BJ majú na obecnom úrade už od septembra 2010. Tak neviem, či je problém so zverejnením alebo nie je problém so zverejnením. Až po našom stretnutí (po 13. apríli 2011) sa konečne vizualizácia nového projektu objavila na webovej stránke obce.

Do predvolebného Bernoláka bol vsunutý projekt obnovy centra obce, položil som otázku prečo tam nevsunuli aj projekt Zariadenia pre seniorov, veď v tom čase ho už dávno mali vypracovaný (ostalo to bez komentára).

JUDr. Bečica tvrdí že štúdia k PP bola vyvesená v Kultúrnom dome. Tam to bolo mesiac aj s osobitným zošitom, kde ľudia mohli projekt pripomienkovať. A ani jedna poznámočka tam nebola. Projekt ZPSa2x12BJ bol údajne  k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

 

Príbeh pána Krokoviča.

Obec Bernolákovo sa v roku 2005 rozhodla zriadiť stánok pre starších. Štyri subjekty predložili svoju predstavu, predstava zariadenia zo strany pána Krokoviča bola vyhodnotená vedením obce ako najlepšia. Na základe toho sa začalo v tejto veci konať. Založila sa nezisková organizácia, lebo v tom čase Fond rozvoja bývania uprednostňoval v poskytovaní úverov neziskové organizácie. Vo Fonde boli peniaze a bolo povedané, že ich nikto nečerpá. Tak to bol spúšťací mechanizmus projektu PP. Už vtedy bolo jasné, že európske fondy nedostanú – bratislavský kraj bol vyňatý. Keď tak možno niečo z nórskych fondov ale tam sa neuspelo.

Všetky cesty viedli k tomu, aby sa dosiahol stav získať peniaze z Fondu rozvoja bývania – územný plán, štúdia, projekt...(projekt robila firma Energoprojekt). Projekt už bol vo svojej finálnej verzii, keď došlo k zmene vlády a tá povedala: neziskové organizácie nesmú žiadať o úvery na sociálne zariadenia. Všetky projekty však boli vypracované na neziskovú organizáciu. Fond rozvoja bývania upravuje každý rok podmienky poskytnutia úveru a vydáva ho okolo októbra, novembra a v januári ho vyhodnocuje. Ako môže teda architekt vedieť, keď začína robiť na projekte aké budú o rok podmienky? To je taká politika štátu...

Teda zákon sa zmenil – neziskovka už nemôže žiadať o úver  Fond rozvoja bývania ale obec môže. Ako teda projekt prerobiť? (výrazne sa aj znížili príspevky na sociálne bývanie, domovy sociálnych služieb, pre mladých.... viac ako o polovicu). Veľmi výrazne sa znížili príspevky najmä na domov sociálnych služieb, a keď si zrátali i s architektom, tak na tento projekt (stále ešte projekt PP)  by im peniaze z Fondu neboli stačili. A to je dôvod na zamietnutie žiadosti. Takže sa uvažovalo čo s vecou ďalej, nie že projekt sa zastavil a peniaze vynaložené naň prepadli. Premiérka povedala, že základom sociálnej politiky bude výstavba sociálnych bytov, ktoré budú slúžiť starým ľuďom aby tí zase vytvorili priestor pre bývanie mladým. (predstava asi taká, že do penziónu sa presťahuje dajme tomu starý pán zo svojho trojizbového bytu, resp. rodinného domu, v ktorom žije sám a tento prenechá mladým na bývanie – vyrieši situáciu svoju i mladých, uvoľní svoju nehnuteľnosť a odíde žiť do ZPSa2x12BJ).

A takto chce štát riešiť sociálnu politiku – otvárať takéto domovy pre starších. Zistilo sa že čiastkou, ktorú ponúkali bolo možne prefinancovať len jednu tretinu celého Zariadenia pre seniorov, čo je nepostačujúce. Preto sa pristavajú sociálne byty, ktoré budú tou istou sociálnou službu, len nebudú poskytovať plnú sociálnu starostlivosť ako v klasickom domove sociálnych služieb. Toto je základný dôvod, prečo sa  projekt PP musel  prerobiť na projekt ZPSa2x12BJ a musel prejsť na obec, lebo iba obec mohla žiadať o tieto prostriedky. A aj preto už len obec aby nedošlo náhodou k tomu, že by neziskovka z toho sociálneho zariadenia urobila za päť rokov hotel. Zákon sa zmenil aby bola väčšia záruka. Takýto projekt musí proste zastrešiť obec, žiadna nezisková organizácia. celé projekty sa museli prerobiť. Nie zrušiť ale prerobiť. Všetky priestory, ktoré boli v pôvodnom projekte riešené ako bezbariérové (kúpeľne, spoločné priestory) všetky sú zachované. Len napr. chodbu alebo balkón bolo nutné v projekte nájomných bytov  upravovať, nič iné. Predošlý projekt sa využil.

 Na moju otázku, či sa to dá (využiť predošlý projekt) odpovedali obaja: samozrejme. Firma Energoprojekt, ktorá robila projekt penziónu Pohoda musela dať súhlas novému projektantovi na to aby tento projekt mohol využiť už pri spracovávaní nového projektu – ZPSa2x12BJ. Dôraz sa kládol i na to aby boli podmienky upravené tak, že čím viac ľudí tam bude bývať, tým ľahšie sa úver splatí. Veľmi výhodný úver, no pri počte 20 ľudí sa predsa inak spláca ako keď v zariadení býva 50 ľudí. Preto sa urobili určité úpravy, aby tá kapacita bola taká, aby to nezaťažilo tých ľudí v takej miere, že to nebudú schopní platiť. Obec toto celé nebude stáť nič - ale až  po dvadsiatich rokoch na domov sociálnych služieb a tridsiatich rokoch na sociálne bývanie. Až vtedy sa  všetky peniaze, ktoré sa doteraz investovali z obecných i z Fondu splatia. Ešte raz stručne:

Úver a všetky náklady na Zariadenie pre seniorov sa splatia po 20 rokoch od spustenia prevádzky, t.j. niekedy v roku 2032.

Úver a všetky náklady okolo 2x12 bytových jednotiek sa splatia po 30 rokoch od spustenia prevádzky, t.j. niekedy v roku 2042.

 

Vo Vojke sa u pána Krokoviča mesačne za pobyt v podobnom zariadení platí  od 700 do 1300 EUR (volal som tam). Pán Krokovič tvrdí, že to je ale iná situácia u neho. V Bernolákove to nebude iba pre dôchodcov. V 2x12 bytových jednotkách môžu bývať napríklad mladé učiteľky. Uprednostňovaní budú samozrejme dôchodcovia. Mladí ľudia si tam budú môcť na dobu určitú – jeden rok vyriešiť svoje bývanie. Kým si nevyriešia svoju situáciu ohľadom bývania môžu najviac rok bývať v týchto sociálnych bytových jednotkách.

Celý nový projekt už Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek išiel znovu na schválenie požiarnikom. Hygienik sa nevyjadruje k realizačnému projektu ani k pôvodnému. Vyjadroval sa k územnému plánu a štúdii. Až pri kolaudácii sa hygienik vyjadruje k stavbe. Zákon o sociálnych službách  ukladá povinnosť obci postarať sa o svojich starších občanov. Starší človek musí žiť v centre diania. Nie na periférii. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. stanovuje z čoho sa skladá cena pobytu. Bratislavský VÚC každý  rok stanoví ekonomický oprávnený náklad. Pre rok 2011 je to suma maximálne  1008 EUR na osobu umiestnenú v penzióne. Táto suma sa skladá z príspevku na odkázanosť,  príspevku na prevádzku a príspevku od občana. Pán Krokovič nevedel povedať ani približnú sumu, ktorú bude musieť dôchodca z Bernolákova v tomto zariadení mesačne zaplatiť. Závisí to v prvom rade od VÚC - koľko prispeje a zvyšok dopláca občan. Môže aj obec prispieť.

Keď sa takýto projekt robí spolu s obcou, nie je zámerom robiť luxusné zariadenie súkromného charakteru dostupné iba určitej kategórii ľudí. Toto je filozofia projektu.

Stará škôlka už z hygienických ani statických dôvodov nevyhovovala k zakomponovaniu do nového projektu ZPSa2x12BJ. Odporučili zvaliť ju kvôli statike. Na moju otázku prečo občania o tom nevedia sa mi dostala protiotázka: Prečo neprišli na zastupiteľstvo?

Keď bude veľa záujemcov o umiestnenie v ZPSa2x12BJ ako ich budú selektovať? Bude zostavená komisia z ľudí, ktorí poznajú pomery v Bernolákove a správne posúdia, kto má oprávnený nárok žiť v ZPSa2x12BJ.

Pre objasnenie:

Domov sociálnych služieb má kapacitu 35 osôb.

A k tomu je 24 sociálnych bytov jednotiek.

Spolu teda 59 miest pre dôchodcov....?

 

V priestoroch ZPSa2x12Bj sa plánuje variť obedy i pre nebývajúcich dôchodcov, budú mať možnosť dať si oprať tu veci ( v suteréne má byť totiž práčovňa). Má to byť i  akési sociálne centrum, aby sa v ňom schádzali všetci, centrum pre starších, ktorí majú deti v robote a preto sa nemôžu o nich dostatočne postarať.

Znovu otázka: Prečo nebol do dnešného dňa (13. apríl 2011)  zverejnený projekt ZPSa2x12BJ? JUDr. Bečica tvrdí – projekt sa dokončil v októbri 2010 pretože sa menili podmienky. V októbri 2010 bola novela zákona o dotáciách k týmto zariadeniam a vyhláška k tomu vyšla v decembri. A obecný úrad zverejnil, že občania môžu prísť nahliadnuť do projektu. V napätých podmienkach sa to robilo.

Prečo sa to nedalo robiť projektantovi z Bernolákova? Mohol sa hociktorý z nich prihlásiť, oznam bol údajne na web stránke obce.

Keď teda projekt nebol zverejnený do konca roka 2010 z týchto dôvodov, opýtal som sa prečo teda nebol zverejnený od januára 2011 do konania tejto našej schôdzky, t.j. do 13. apríla 2011. JUDr. Bečica uznal, že to zverejnené byť mohlo a už v nasledujúcom čísle Bernoláka bude.

Ale hádam sa „až tak veľa nestalo“.

Pán Krokovič tvrdí, že preto to starosta nezverejnil, lebo to ešte nemalo finálnu podobu. Až keď to bude celé odklepnuté, potom zverejní projekt.

Ja si ale myslím, že i v štádiu príprav a v realizačnej fáze treba občanov informovať. Informovať priebežne o postupe prác a zverejniť priebežne projekt ako má vyzerať nový penzión (dupľom keď je  tento projekt hotový už polroka) by nemal byť absolútne žiadny problém.

Žiadal som výpisy finančných operácií k PP:

Výpisy mi nedajú. Výberové konania boli na všetko. Obec poskytla vyššie uvedenú pôžičku pre PP i ZPSa2x12BJ.  Na iné sa finančné prostriedky nepoužili, ani len na občerstvenie pre zasadnutia správnej rady. Peniaze sa použili len na práce spojené s PP a ZPSa2x12BJ. Všetko sa dialo na základe výberových konaní na základe zákona o verejnom obstarávaní.

Výročné správy k tomuto existujú. Zo zákona je povinnosť ich robiť a je do nich možné nahliadnuť.

Zvolanie správnej rady sa nekonalo. Lebo penzión ako taký svoju činnosť ani nezačal. Nebolo teda potrebné zvolávať ich, až potom by zasadali keby už pohoda stála. Nemohla začať svoju činnosť nezisková organizácia. Zo zákona ale musí tieto orgány mať.

Opýtal som sa pána Krokoviča na mená členov v dozornej, či správnej rade PP, ktoré mi nič nehovorili. Týchto ľudí mi priblížil takto:

Ján Kukula – odbor sociálny, bezbariérovosť prostredia,

Jozef Hrdý – celoživotný riaditeľ domovu sociálnych služieb v Topoľčanoch

Jozef Horák – pedagóg, riaditeľ strednej školy, (nevie ako sa volá tá stredná škola) nejakého manažmentu, nejaké remeselné činnosti

Spolupráca s týmito ľuďmi vznikla najmä s vyhliadkami na spoluprácu do budúcna.

Výber do správnych orgánov nie je limitovaný ničím, je to otázka zváženia, ktorí ľudia môžu  byť prínosom.

Za šesť rokov sa zišli cca dvakrát lebo nie je dôvod, keď penzión nestojí. Správna rada má v kompetencii schvaľovať rozpočet ale až po. Keď ešte nie je čo schvaľovať tak nemajú dôvoď sa stretávať. Ale sú úplne bežne v telefonickom kontakte.

Obec nemohla robiť túto činnosť – čo sa týka sociálnych služieb. Aspoň dva roky musí zastrešovať túto činnosť organizácia, ktorá bude ručiť za odbornú spôsobilosť tohto zariadenia. A tú má a ponúka nám pán Krokovič.

Môže si zakladať ZPSa2x12BJ na štatúte a listinách, v ktorých sa píše len o PP?

Nie, už to robí obec. Štatút ani zakladaciu listinu ZPSa2x12BJ nemá – nie je potrebné keď to už z neziskovej organizácie prešlo pod obecný úrad. Po kolaudácii spraví obecný úrad zmluvu s neziskovou organizáciou PP (prípadne s inou) o splácaní poskytnutých peňazí na projekt ZPSa2x12BJ a splácaní úveru z Fondu rozvoja bývania na obdobie so záväznými limitami. Od toho sa odvinie správa toho objektu a ceny sociálnych služieb. Je možné postupovať podľa štatútu PP čo sa týka poskytovania sociálnych služieb v ZPSa2x12BJ.

ZPSa2x12BJ bude vždy vlastniť obec Bernolákovo, a dá do správy neziskovej organizácii. Zatiaľ je teda neziskovka „umŕtvená“ a potom „ožije“.

Domáci poriadok zatiaľ neexistuje, bude až potom keď sa ZPSa2x12BJ otvorí.

Cenník nie je. Ešte sa „nefunguje“.

Výročné správy penziónu Pohoda som videl za každý rok.

Pán Krokovič nie je v žiadnom pracovnom vzťahu s obcou Bernolákovo. Robí to ako svoj koníček.

 

Spracoval: Richard Červienka

Rozhodnutie o registrácii.pdf (851,3 kB)
Štatút penziónu Pohoda.pdf (2,1 MB)
Zakladacia listina (Pohoda).pdf (1 MB)
Žiadosť + odpoveď (Pohoda 1.4.).pdf (880,1 kB)
Žiadosť + odpoveď (Pohoda 23.3.).pdf (586,9 kB)