Pozrite si prezentáciu ZELENÉ BERNOLÁKOVO

20.03.2013 07:18

Zelené Bernolákovo

Chceme, aby v obci bolo kvalitné obytné prostredie, kvalitné verejné priestory. Krokom k tomu sú návrhy konceptov.
Filmový dokument zachytil prezentáciu koncepcie sídelnej zelene obce Bernolákovo 12.3.2013. Z technických dôvodov je filmový dokument rozkúskovaný do 11 častí, ktoré označujeme rímskymi čislicami.

Úvod do problematiy objasnila Ing. Katarína Gécová, PhD. z Fakulty architektúry STU, Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry. Odbor Krajinná architektúra a krajinné plánovanie pripravuje kvalitných odborníkov. Preddiplomový projekt prezentovali študentky Lucia Horňáčková a Zuzana Kováčová. Výsledky bakalárskej práce ukázala Alica Lehoczká. Študentky veľa pracovali v teréne, venovali sa analýzam a ideovým riešeniam. Je to pohľad mladých a nezávislých ľudí.

Prečo je problematika verejnej zelene problémom v mnohých obciach? Koncepcia sídelnej zelene obce Bernolákovo sa stala témou diplomových prác. Študentky nás oboznámili so svojimi preddiplomovými prácami. Obdiv si zaslúži jednak obsah prác a jednak forma ich výstupov v podobe brožúr, posterov, plastického modelu a projekcie výstupov.
Historickú časť obce si špeciálne všíma bakalárska práca Alici Lehoczkej.
Jeden z normatívov doporučuje minimálne 50 m2 verejnej zelene na obyvateľa. Bernolákovo sa dostalo na túto spodnú hranicu - je tu len 52 m2 verejnej zelene na obyvateľa. To je situácia v obci vo vidieckom prostredí.

I. Úvodné slovo má Ing. Katarína Gécová, PhD.

II. Historická analýza, Funkčné využitie územia, Územno-technické podmienky
Študentky Lucia Horňáčková a Zuzana Kováčová nám ukázali, čo všetko si všíma krajinný architekt.
Obec bola zaujímavo riešená už v 17. storočí. Boli vytvorené hlavné línie a tie sa postupne rozvíjali. Veľkoryso bol riešený park pri kaštieli a susedné zalesnené priestory.

III. Analýza terénu, Stav prírodných prvkov, Inventarizácia drevín, Analýza rekreácie, Kompozičná analýza
Morfológia terénu vytvára dobrý potenciál.

IV. Analýza problémov, Plochy s potenciálnym využitím, Filozofia riešenia a inšpirácie, Koncepcia zelene

V. Schémy, Detaily segmentov - Várdomb, Čierna voda

VI. Filozofia miesta pre život, Detail segmentu Žabák

VII. Alica Lehoczká sa zamerala na Koncepciu historickej časti obce

VIII. Ďalšie plány - V ďalšej práci si študentky všimnú územie pri Žabáku pri železnici, pri Čiernej vode v okolí športového areálu a územie okolo múru pri parku.

IX. Popis modelu

X. a XI. - diskusia.

 

Zelené Bernolákovo I. https://youtu.be/2G8YkIV3dVo
Zelené Bernolákovo II. https://youtu.be/ZEhUXImotuI

Zelené Bernolákovo III. https://youtu.be/gbyYuTecgqY
Zelené Bernolákovo IV. https://youtu.be/xZIf-XVsmJU
Zelené Bernolákovo V. https://youtu.be/FB4ObGIhcwQ

Zelené Bernolákovo VI. https://youtu.be/fsJgQ_NOI30

 

Zelené Bernolákovo VII. https://youtu.be/81LJzZe213A
Zelené Bernolákovo VIII. https://youtu.be/dhamRcl9f8E
Zelené Bernolákovo IX. https://youtu.be/nfD5jgEamkg
Zelené Bernolákovo X. https://youtu.be/ZUwgfGlz6EQ
Zelené Bernolákovo XI. https://youtu.be/yaFq7cFQiuA