Poslanec obecného zastupiteľstva - KTO TO JE ?

22.04.2011 12:15

Človek, ktorý sa rozhodne kandidovať za poslanca Obecného zastupiteľstva je podľa mňa človek, ktorého musí baviť práca s ľuďmi. Rozhodnutie byť poslancom musí ísť zvnútra – človek musí jednoducho nadobudnúť presvedčenie, že časť svojho osobného voľna (ktoré by mohol venovať svojej rodine, záľubám...) venuje občanom obce. Takže vychádzam z predpokladu, že každý občan, ktorý kandiduje nadobudol toto vnútorné presvedčenie – pomáhať obci, pomáhať ľuďom v nej, presadzovať názory a myšlienky len v tom najlepšom slova zmysle a participovať na snahe posúvať túto obec dopredu.
Poslanec obecného zastupiteľstva koná v mene svojom a v mene občanov obce. Podotýkam, že v mene všetkých, i tých, ktorí ho nevolili. To je pre neho výzva, presvedčiť ich, že to myslí dobre, má na to štyri roky. Ak znovu prejaví záujem kandidovať, tak v počte odovzdaných hlasov zistí názor na svoju činnosť. Ak je číslo väčšie – tak presvedčil aj ľudí, ktorí ho predtým nevolili (najlepší možný výsledok), ak je menšie – stratil ľudí (strata môže byť až tak veľká, že mu znemožní znovuzvolenie) ak je rovnaké resp. podobné – stagnuje. Pri strate a stagnácii je potrebné dodať: mal by sa poučiť z toho – zamyslieť sa čo robil dobre a čo zle.
Každý poslanec má svoj názor, tu je dôležité, že ho musí prezentovať - povedať. Poslanec je slobodný človek. Má svoj názor, ktorý by mal byť tvárny podľa názorov občanov. V širokej diskusii s ďalšími poslancami a občanmi obce by mal prejaviť svoj názor k tej ktorej téme a zistiť akú má podporu. Ak sa stretne s podporou je to úžasný pocit a uistenie ako hrom, že myslí a koná správne. A vtedy s tým najlepším svedomím a vedomím hlasuje „za“, „proti“ alebo sa hlasovania „zdrží“. Najhorší poslanec je tichý poslanec. To je taký, ktorý je proste celé volebné obdobie ticho a len hlasuje.
Poslanec by si v žiadnom prípade nemal myslieť, že keď bol úspešný vo voľbách, tak rozhoduje o všetkom sám. Ak to poslanec, chápe tak, že občania mu dali absolútnu právomoc rozhodovať o všetkom, to je veľmi zlé.
Pri hlasovaní na schôdzi Obecného zastupiteľstva – v tej zdvihnutej ruke „za“ „proti“ alebo „zdržal sa“ sa tvorí vysvedčenie pre poslanca. Od prvej schôdze až po poslednú. Tá ruka hore je veľká zodpovednosť voči všetkým občanom. Momentálne 11 poslancov rozhoduje o napredovaní obce, ktorá má cez 5300 obyvateľov. Preto chceme dosiahnuť stav, aby z každého uznesenia bolo jasné, ktorý poslanec ako hlasoval.
Momentálne sa vydávajú uznesenia v takejto forme:
„Uznesenie č. 3/5/2011 OZ: A/ schvaľuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2011, príjmy vo výške 5 856 610 EUR a výdavky vo výške 5 856 610 EUR.
Naše občianske združenie navrhuje túto zmenu:
„Uznesenie č. 3/5/2011 OZ: A/ schvaľuje Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2011, príjmy vo výške 5 856 610 EUR a výdavky vo výške 5 856 610 EUR.
Návrh bol prijatý pomerom hlasov: 8:3
„ZA“ hlasovali títo poslanci: (menovite)
„PROTI“ hlasovali títo poslanci: (menovite)
„ZDRŽALI SA“ títo poslanci: (menovite)
Nech vieme počas celého obdobia, ktorý poslanec ako hlasuje – ako háji záujmy občanov. Práve z tohto prehľadu budeme vedieť krásne odpozorovať činnosť poslanca Obecného zastupiteľstva – či potvrdil alebo stráca našu dôveru. Môžeme sa ho pýtať: Prečo si bol „za“? Prečo si bol „proti“? Prečo si sa „zdržal“?
A ak bude kandidovať opäť tak tu sa mu to „všetko potom zráta.“
Verím, že sa túto zmenu podarí presadiť – budú musieť o nej hlasovať poslanci. Tak uvidíme ako zahlasujú.
Poslanec je od chvíle ako zložil sľub vo verejnej funkcii. Napríklad taká zmena (ohľadom informovania o hlasovaní) by mu nemala vôbec vadiť v zmysle hesla „nech všetci vedia všetko.“ Poslanec by mal mať rád ľudí, vypočuť ich, zaujímať sa o nich. Každý z poslancov má v rámci obce zverený „rajón“, ktorý je plný občanov s názormi a problémami. Poslanec by sa mal v rámci svojho rajónu ľuďom predstaviť. Či už formou letáku do schránky alebo zvolaním miestneho zhromaždenia....je veľa spôsobov ako to urobiť, záleží od poslanca ako sa mu odprezentuje najlepšie. Mal by dať občanom na vedomie, že je tu pre nich, keď budú čokoľvek potrebovať. Samozrejme občan sa môže obrátiť i na ktoréhokoľvek poslanca z 11-členného poslaneckého zboru. Občan môže ktoréhokoľvek poslanca zastaviť a pýtať sa ho na činnosť a dianie v Obecnom zastupiteľstve.
Byť poslancom nie je sranda. Je to zodpovednosť. Hlasovaním na schôdzi Obecného zastupiteľstva poslanec vplýva na úroveň života obyvateľov v obci a TVORÍ obec.

Pripájam pár citácii zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. §25 Povinnosti a oprávnenia poslancov:

(1) Poslanec je povinný najmä:
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(4) Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať (pýtať sa, vzniesť otázku) starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Zdraví
Richard Červienka
predseda
občianske združenie K VECI :-)