Pokyny z obecného úradu ohľadom detského ihriska na Družstevnej ulici.

01.07.2013 08:14

Tento mail mi prišiel z Obecného úradu:

Dobrý deň pán Červienka,
na základe Vašich mailov ohľadom detského ihriska na Družstevnej ulici Vám odpovedáme nasledovné:

- je potrebné, aby ste z Vašich návrhov na obnovu ihriska vybrali konečnú variantu a tú preposlali ako oficiálnu žiadosť
na Obnovu ihriska na Ocú Bernolákovo spolu s ohlásením drobnej stavby na: osadenie nových komponentov a presun a
osadenie použitých komponentov na ihrisku, ako aj na obnovu oplotenia /tlačivo je možné vyzdvihnúť na OcÚ alebo
stiahnuť z webovej stránky obce /.
- komponenty, ktoré budú osadené na ploche ihriska musia spĺňať normu EN 1176, t.j. normu pre verejné detské ihriská.
- s výmenou oplotenia súhlasíme.
- nakoľko zamestnanci prevádzky OcÚ zabezpečujú činnosti v obci, ktoré nie je možné zanedbať, nebude z časových dôvodov
možné aby sa zúčastnili v celom rozsahu na Vami požadovaných prácach na ihrisku. Obec vyjde v ústrety tým, že pristaví
veľkoobjemový kontajner na odpad, ktorý vznikne pri obnove ihriska. Obec ďalej zabezpečí odstránenie penumatík a
odrezanie a odvoz 2 pôvodných kovových konštrukcií.
- plastová šmýkačka s kovovými schodíkmi nebude odstránená, zostane na svojom pôvodnom mieste.
- s presunom drevenej hojdačky a húpačiek na iné miesto na ploche ihriska obec súhlasí.
- je potrebné osloviť domových dôverníkov priľahlých bytových domov a garáží, aby boli oboznámení s obnovením ihriska. Ich
podpisy žiadme priložiť k Vašej oficiálnej žiadosti na obnovu ihriska. Súčasne žiadame doložiť mená a adresy tých
obyvateľov, s ktorými dohodnete službu odomykania a zamykania ihriska.
- po obdržaní oficiálnej žiadosti s konečným popisom obnovy a po obdržaní ohlásenia drobnej stavby bude môcť obec vydať
záväzné stanovisko.

S pozdravom

Molnárová