Pikošky z obecných rozpočtov 2013 a 2014

20.12.2013 07:58

„Pikošky“ z obecných rozpočtov 2013 a 2014.

Na 19. schôdzi obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala v utorok 10.12.2013, poslanci:
Bečica, Biznárová, Černayová, Káčer, Požár, Slaný, Koporcová, Švardová schválili toto:
(poslanec Molnár hlasoval proti, poslanci Trubač a Štica sa zo schôdze ospravedlnili)

1) ROK 2013:
Prenájom penzión: 25340 Eur
Prenájom nájomných bytov: 13920 Eur
Spolu: 39260 Eur.

Náklady na penzión: úvery: 143369 Eur
Výdavky na zariadenie DSS: 30000 Eur
Iné výdavky: 28000 Eur
Kapitálové výdavky DSS (zakúpenie zariadenia): 20100 Eur
Splátky úrokov – ŠFRB 12660 Eur
Splátky úrokov Tatra banka – 16100 Eur
Spolu: 250229 Eur

Na jednej strane máme malý zisk, na druhej strane obrovské náklady, ktoré generuje penzión Pohoda.

2) Detské ihrisko Družstevná – sumu 2650 Eur určenú na obnovu tohto ihriska 8 poslancov (ich mená vidíte vyššie) schválilo na nula Eur.

3) Mzdy a odvody na obecnom úrade:
Rok 2013 v sume 352500 Eur
Rok 2014 v sume 385000 Eur
Rozdiel: 32500 Eur
Prečo tento rozdiel? 
V texte komentára k týmto položkám sa nič nezmenilo, až na nasledovné, pribudla položka: odstupné pre starostu obce a zástupcu starostu obce.
Mám tomu rozumieť tak, že starosta a zástupca si idú na konci roka 2014 rozdeliť spolu odstupné vo výške 32500 Eur? Odkiaľ prišli na túto sumu? Pýtame sa na to ekonómky pani Nagyovej.

4) Miestne komunikácie sa v roku 2013 opravili za 22000 Eur.

5) Verejná zeleň sa v roku 2013 udržiavala za 16150 Eur.

6) Časopis Bernolák nás stál 4700 Eur v roku 2013.

7) Údržba miestneho rozhlasu za rok 2013 je vo výške: 11000 Eur.

8) Kamerový systém v roku 2013 stál 6000 Eur, v roku 2014 sa plánuje minúť ďalších 6300 Eur.
(Pritom došlo ku krádeži na detskom ihrisku na Viničnej ulici a páchatelia sú nedolapení. Hlavne, že je na ihrisku kamera.....)

9) Vyššie menovaní poslanci schválili nové motorové vozidlo pre obecných policajtov za sumu 12 790 Eur.

10) Obecná polícia nás v roku 2013 stála 177850 Eur, v roku 2014 nás bude stáť 198400 Eur.