Obecné zákazky.

20.10.2011 08:48

Starosta obce Ing. Poór odpovedal na list, ktorý sa týkal témy získavania obecných zákaziek, najmä čo sa týka spoločnosti B-ton. Podotýkam, že tejto téme sa budeme určite venovať detailnejšie, nakoľko starostove odpovede nás neuspokojili. V komentári nižšie prinášam otázky z listu a ku každej je priložená odpoveď starostu:

1/ Ste tichým spoločníkom firiem B - TON SLOVAKIA, spol. s.r.o., B-TON s.r.o., DAS - PRO GROUP s.r.o. a DAS-PRO,spol. s.r.o.?

„Nie som.“

2/ Aký vzťah máte k týmto spoločnostiam?

„Žiadny.“

3/ Podľa akého kľúča (vzorca) sa vypracovávajú priamo zadávané obecné zákazky?

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.“

4/ Aké sú dôvody preferovania spoločnosti B-TON s.r.o. pri získavaní obecných zákaziek?

„Nešlo o žiadne preferovania.“

5/ Z akého dôvodu získala spoločnosť B-TON s.r.o. obecnú zákazku na kosenie obecných plôch, keď z výpisu z  obchodného registra  vyplýva, že kosenie nie je predmetom  jej podnikania?

„Na základe najvýhodnejšej ponuky.“

6/ Ako je možné, že Vy ako starosta obce ignorujete dlhovú recidívu spoločnosti B-TON s.r.o. i DAS-PRO s.r.o. voči Sociálnej poisťovni a stále pokračujete v zadávaní obecných zákaziek hlavne spoločnosti B-TON s.r.o.? Pozrite si aktuálny zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne ku dňu 13.9.2011. Len pripomínam, že pri štátnych zákazkách je takáto firma automaticky zo zadávania zákaziek vyradená.

„Neignorujem. Postupuje sa podľa zákona.“

7/ Bola na kosenie trávnatých plôch obce Bernolákovo vypísaná verejná súťaž? Kedy, kde a akým spôsobom bola zverejnená?

„Bolo postupované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.“

8/ Ak bola využitá podprahová metóda zadávania obecných zákaziek, nemyslíte si, že i tak by mali byť zverejnené informácie na web stránke obce Bernolákovo o tom, ktoré spoločnosti  a prečo tieto zákazky získali?

„Pri verejnom obstarávaní sme postupovali v súlade so zákonom.“