Občianska vybavenosť „mieri“ do Bernolákova

15.07.2014 15:17

Občianska vybavenosť „mieri“ do Bernolákova

 

Čo si predstavíte, keď sa investičný zámer pomenuje „Centrum služieb Bernolákovo-Dolný háj“? V predvianočnom období roku 2013 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ozrejmoval, že navrhovaný zámer bude slúžiť ako občianska vybavenosť. Žeby pri Dolnom háji malo vyrásť niečo pre občanov tejto obce, kde by bola napríklad čistiareň odevov, výroba kľúčov, masáže, priestory pre rôzne kurzy, fitnescentrum, sauna, kino, diskotéka, špecializované obchody, alebo škôlka, škola, zimný štadión, plaváreň, športoviská ...? Treba si pripomenúť, že pre lokalitu pri kruhovej križovatke na Seneckej ceste v blízkosti Dolného hája je platným územným plánom obce v znení zmien a doplnkov definované toto územie ako „zastavané prevažne bytovou zástavbou charakteru bytových a rodinných domov a objektmi občianskej vybavenosti lokálneho a nadlokálneho (celoobecného) významu, zabezpečujúcimi obsluhu obyvateľov v tejto časti územia, resp. obce Bernolákovo“. Investor však vo svojom zámere tvrdil , že areál bude slúžiť ako centrum služieb so zameraním na logistické a zásielkové činnosti. Predstaviť si treba niečo také ako monofunkčné logistické sklady, kde autá niečo privážajú a odvážajú 24 hodín denne.

Aké dôsledky by mala realizácia takéhoto zámeru na obec, obyvateľov, dopravu a životné prostredie? Je úplne jasné, že takéto zariadenie, resp. funkcia nemá so službami pre obec a jej obyvateľov nič spoločné, snáď len ten účelovo vymyslený názov. V tom kontexte si každý logicky rozmýšľajúci človek kladie otázky: Prečo logistické centrum s názvom „Centrum služieb“ označujú ako občianska vybavenosť? Prečo zámer nerešpektuje územný plán a teda to, že v tejto lokalitu má prevažovať bytová zástavba a objekty občianskej vybavenosti?

Obecný úrad nepovažoval za potrebné, aby zvolal stretnutie s občanmi, ktorým by bol projekt „Centrum služieb“ predstavený a jeho výhody pre obec a jej obyvateľov by tu v diskusii obhajoval investor a zdôvodňoval obecný úrad. Prirodzene by sa očakávalo, aby sa verejne pridali tí poslanci, ktorí sa s výhodnosťou a kvalitou investičného zámeru stotožnili.

Verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k tomuto zámeru v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Obdobie pre posudzovanie bolo načasované „veľmi vhodne“ na obdobie vianočných sviatkov a novoročného obdobia, keď nefungujú úrady a väčšina obyvateľov sa zaujíma o niečo celkom iné ako o posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Myslíte si, že ak má niekto záujem o názory verejnosti, že by to takto načasoval?

Odborné posúdenie spravila odborníčka na krajinnú architektúru a dospela k záverom, ktoré stoja za povšimnutie. Na škodu veci pracovala s údajmi pre celý senecký okres alebo celý Bratislavský samosprávny kraj spred desiatich rokov. Totižto, súčasný stav životného prostredia v samotnom Bernolákove a blízkom okolí zostáva pre občanov Bernolákova nepoznaný, nepomenovaný. Nechce to spraviť nikto, ani obecný úrad, nechýba to ani väčšine poslancov. Napriek neaktuálnosti podkladov, posudok uvádzal dosť smutnú skutočnosť pre tých, ktorí žijú v Bernolákove: „Zo stavu jednotlivých zložiek v hodnotenom území vyplýva, že prostredie k.ú. Bernolákovo je environmentálne zaťažené a má nižšiu ekologickú stabilitu ...“. Širšie územie bolo charakterizované ako priestor ekologicky nestabilný. Nenapadá Vás otázka, čo sa robí v našej obci preto, aby sa takýto stav a zhoršujúci trend napravil, resp. prinajlepšom ďalej nezhoršoval?

Urobte si sami obraz o záveroch, ktoré spracovateľka uvádzala v súvislosti s vplyvmi predkladaného investičného zámeru na obyvateľstvo: „Negatívne dopady vyplývajú predovšetkým zo súvisiacej dopravy. Hlavná dopravná tepna I/61 (tak sa označuje Senecká cesta) však neprechádza priamo intravilánom obce, takže vplyvy nebudú citeľné. Navýšením intenzity dopravy sa ale mierne znevýhodní dopravná dostupnosť (rýchlosť, plynulosť a bezpečnosť) najmä obyvateľov Bernolákova pravidelne dochádzajúcich do práce v Bratislave, čo je odhadom 30% obyvateľov v produktívnom veku“. A odborné posúdenie došlo k záveru, že „Na základe analýzy všetkých zistených okolností sa odporúča variant realizácie činnosti najmä z dôvodu príspevku k riešeniu dopravne zložitej situácie na I/61“. Takže inak povedané – vybudovaním logistických skladov pri Seneckej ceste by sa zlepšila dopravná situácia? Spracovateľka asi nechcela vidieť, že výstavba rodinných domov už prebieha v blízkosti Seneckej cesty a dané územie je intravilánom. To, že dopravná dostupnosť by sa „mierne znevýhodnila“, je veľmi optimistický odhad na úrovni subjektívneho názoru, bez opory v akomkoľvek exaktnom dopravnom vyhodnotení situácie - hlavne v súvislosti s ďalšími plánmi výstavby severne od Seneckej cesty. V posúdení chýbalo kompetentne spracované dopravno – kapacitné posúdenie nárastu dopravy nielen na priľahlej komunikačnej sieti, ale aj v širších vzťahoch. A už vôbec sa tu nezohľadnili ďalšie očakávané záťaže, ktoré by mali vzniknúť v dôsledku viacerých investícií plánovaných severne od Seneckej cesty a tiahnucich sa až za diaľnicu k Chorvátskemu Grobu.

Kto chce vedieť, čo sa na Bernolákovo valí, nech si pozrie územný plán obce aktualizovaný o sériu zmien a doplnkov za posledných 10 rokov. Je to len náhoda, že súčasťou zámeru nebola hluková štúdia, ktorá by posúdila kumulatívne pôsobenie jestvujúcich i budúcich potenciálnych zdrojov hluku?

Predložený investičný zámer „CENTRUM SLUŽIEB BERNOLÁKOVO – DOLNÝ HÁJ“ je jednoznačne v rozpore s územným plánom obce Bernolákovo, pretože navrhovaná funkcia nie je občianska vybavenosť. V predloženom zámere nebola overená a preukázaná bezkolíznosť umiestnenia navrhovanej činnosti na území obce Bernolákovo s požiadavkami na ochranu prostredia a na zabezpečenie miery únosnosti zaťaženia územia. Už tradične sa prehliadli regulatívy, podľa ktorých majú nové aktivity rešpektovať vidiecky charakter oblasti. Zdravý rozum hovorí, aby bol takýto zámer nadregionálneho významu lokalizovaný na také územie, ktoré je dostatočne vzdialené od obytnej časti obce, lebo posudzovaný zámer by spôsobil ďalšiu destabilizáciu priestoru v okolí Seneckej cesty.

Koncom januára 2014 sa uskutočnilo stretnutie na pôde Okresného úradu v Senci. Zúčastnili sa na ňom jeho pracovníčky z odboru starostlivosti o životné prostredie, investor so svojim tímom, pracovník obecného úradu v Bernolákove a občania, ktorí sa v procese posudzovania vyjadrili k predloženému zámeru. Investor so svojim tímom stále tvrdil, že logistický sklad je občianskou vybavenosťou a súhlasne mu pritakával pracovník obecného úradu v Bernolákove. Tento pracovník ani nevidel, alebo nechcel vidieť rozpor s územným plánom obce a argumenty občanov neprijímal. Prítomní občania z Bernolákova sa snažili priraďovať slovám ich reálny význam a argumentovať faktami. Obhajovali len naše právo na kvalitu života a rozumného rozvoja našej obce. Po stretnutí nastalo niekoľkomesačné čakanie na posúdenie tohto investičného zámeru zo strany odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Senci.

Nakoniec sme sa dočkali krátkej (zatiaľ dobrej) správy, že investor stiahol svoj investičný zámer z procesu posudzovania. Vec má však možno jeden háčik. Súčasťou areálu logistických skladov mala byť aj benzínová pumpa slúžiaca pre zásobovanie logistického centra. Povráva sa, že na túto benzínovú pumpu bolo potichu vydané stavebné povolenie ...

 

Ing. Jaroslav Vokoun, Ing. Stanislav Tokoš

Ing. arch. Rado Kachlík, Ing. Daniela Bullová