Bratislavský samosprávny kraj vyhodnotil naše pripomienky

03.11.2013 19:47

Bratislavský samosprávny kraj vyhodnotil naše pripomienky a zaslal nám svoje stanovisko, v ktorom píše, že plochy, ktoré boli riadne schválené na zastavanie, predsa museli mať ešte pred ich schválením súhlas od príslušných orgánov, ktoré sa vyjadrili k zabraniu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Inak povedané, keď Pozemkový fond súhlasil s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z fondu, tak čo s tým má Bratislavský samosprávny kraj...? BSK ďalej stroho konštatuje, že v návrhu územného plánu regiónu je vyhodnotený len úbytok poľnohospodárskej pôdy pre stavby regionálneho významu. To znamená, že BSK nijako nevstupuje, nerieši, nemá záujem nijako vstupovať do procesu masívnej developerskej výstavby, ktorá ohrozuje náš región.

    Samozrejme, masívna výstavba sa rovná prílevu nových obyvateľov a tomu má zodpovedať aj vyhodnotenie demografických dopadov takéhoto prílevu nových obyvateľov dotknutého územia. Nuž ale demografická prognóza návrhu územného plánu BSK vôbec nepočíta s výrazným rastom počtu obyvateľov. BSK odpovedal, že tu sa riadi podľa oficiálnych demografických prognóz Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré predpokladajú len prirodzený nárast obyvateľstva. BSK naivne predpokladá, že obyvatelia v satelitoch nebudú dochádzať do Bratislavy, ale vzniknú tisíce pracovných miest v okolí Bratislavy, kde budú títo občania pracovať.

    Prognózy nezohľadňujú masívny nárast počtu obyvateľov, keď k tomuto nárastu dôjde, čo potom? Tu poviem, že BSK sa zachoval veľmi ľahkovážne. Tak na jednej strane má návrhy zmien územných plánov jednotlivých obcí regiónu, z ktorých je jasná masívna výstavba satelitných sídlisk a s tým spojený masívny prílev obyvateľov, ktorý je jasne vyčíslený, no na druhej strane sa kľudne riadi prognózami Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré nezohľadňujú tento masívny prílev obyvateľstva do nášho regiónu. Oni zrejme naozaj neveria, že sa stavať bude a tí obyvatelia sem raz naozaj dôjdu. Čo bude potom??? Snáď si nemyslia, že developeri všetko zastavajú a zostane z nových satelitných sídlisk len mesačná krajina? Úradníci a zrejme aj poslanci BSK predpokladajú, že plány obcí sa nezrealizujú. V každom prípade sú tieto plány na stole a BSK ich premietol do svojho územného plánu, kde zakreslil „rozvojové“ plochy bez obyvateľov. Ozaj veľmi kvalifikované. BSK nevyslovil ani najmenšiu pochybnosť voči týmto plánom, dôsledky realizácie týchto plánov však bude znášať BSK. Veľmi ľahkovážny prístup. BSK nebol schopný urobiť vlastnú demografickú prognózu vývoja kraja, kde by zohľadňoval:

-          prirodzený prírastok obyvateľstva

-          rozumný prírastok v dôsledku masívnej výstavby

-          nastavenie mantinelov prírastku obyvateľstva, od týchto sa odvíja najmä kvalita životnej úrovne obyvateľov kraja

Návrh generelu dopravy bol podľa BSK dostatočne komunikovaný s verejnosťou. Dopravný generel nebol v čase príprav územného plánu regiónu BSK predstavený verejnosti a nevznikla k nemu verejná ani odborná diskusia.  Tak keď bol podľa BSK návrh dopravného generelu dostatočne diskutovaný s verejnosťou, kde nájdem k nemu pripomienky, a kedy bol pripomienkovaný? Návrh generelu dopravy kraja by mal byť konzultovaný s verejnosťou osobitne – tejto problematike je nutné venovať pozornosť.

    BSK znovu vo svojich reakciách pripomína, že rozvojové plochy jednotlivých obcí boli riadne schválené v územných plánoch týchto obcí. A že BSK tieto plochy len primerane prebral. Ďalej dodáva, že toto zastavanie regiónu nie je  konečnou povinnosťou obcí ale ich možnosťou. Takže stavať sa nemusí, keď obec nebude chcieť. V prípade, že bude iný názor na územný rozvoj obce, je možné využiť inštitút zmien a doplnkov územného plánu jednotlivých obcí.

    Ďalej nás BSK upozorňuje na nové regulatívy, ktoré navrhuje. Ide o regulatívy, ktoré riešia rozvoj v obciach tak, aby sa s masívnou výstavbou v obciach budovali zároveň adekvátna verejná doprava,  technická vybavenosť (zásobovanie vodou, kanalizácia, elektrina...). To je všetko fajn, no netreba zabudnúť na fakt, že treba adekvátne k tejto masívnej výstavbe budovať aj občiansku vybavenosť: školy, škôlky, parky, oddychové zóny, detské ihriská, obchodné priestory a podobne. Kde sú kvalifikované rozhodnutia v tejto oblasti? Budovať občiansku vybavenosť je povinnosťou obcí, územné plány si obce schválili, ale neriešili z akých finančných zdrojov budú stavať školy, škôlky, parky, oddychové zóny, detské ihriská, či obchodné priestory. Finančné možnosti obcí budovať občiansku vybavenosť v nových zastavaných územiach sú chabé. V tomto prípade obecné úrady zlyhali v komunikácii s developermi.

    BSK tiež navrhuje regulatívy, v ktorých obciam odporúča nevytvárať pri rozvoji obcí, novú, samostatne ležiacu zástavbu mimo kompaktného zastavaného územia obcí. Tiež navrhuje prehodnotiť už v schválených územných plánoch (pri ich aktualizácii) obcí navrhnutú a ešte nezrealizovanú zástavbu mimo kompaktného zastavaného územia obcí.

Toto sú dobré regulatívy. Ale majú len odporúčací charakter, developerov nezastavia. Všetko môžu zastaviť stále jedine konkrétne obce a ich obecné zastupiteľstvá.

Od trasovania vysokorýchlostnej železničnej trate Bratislava – Žilina cez Bernolákovo a Ivanku pri Dunaji sa nateraz na nátlak občanov upustilo. BSK sa vyjadril, že v zmysle rokovania s Ministerstvom dopravy a  regionálneho rozvoja sa bude hľadať optimálne trasovanie tejto trate v spolupráci so susednými štátmi.

    Ďalej BSK reaguje na našu pripomienku ohľadom starostlivosti o životné prostredie, koncepcia starostlivosti o životné prostredie je pri tak rozsiahlej a masívnej výstavbe v regióne proste neudržateľná a nereálna. BSK však znovu konštatuje, že všetko predsa schválili jednotlivé obce, že to tak môže byť. A znovu pripomína, keď to tak obce v konečnom dôsledku nebudú chcieť, môžu všetko zmeniť využitím inštitútu zmien a doplnkov územného plánu obcí.

BSK dodáva, že je zákonnou povinnosťou obcí dodržiavať Zásady funkčného využitia územia navrhnuté v záväzných regulatívoch ÚPN R-BSK pri príprave svojich územných plánov. Je plne na rozhodnutí obcí, aby obstarávali a schvaľovali len také územné plány, ktoré sú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Uplatňovaním navrhovaných regulatívov (o ktorých píšem vyššie) je možné tento cieľ dosiahnuť.

Nuž, škoda, že tieto regulatívy prichádzajú až teraz. Developery nám už medzitým klopú na dvere.

To, že predkladaný návrh ÚPN – R BSK podľa nás, nespĺňa ciele, ktoré si BSK sám stanovil, považuje BSK za náš subjektívny názor.

 

    Toľko k vyhodnoteniu našich pripomienok zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. Z uvedeného vyplýva, že všetko dôležité ohľadom územného plánovania obcí nášho regiónu sa deje na pôde tej ktorej obce a je len a len v právomoci obcí ako kvalitne schvália svoj územný plán pre svojich občanov. V podstate môžeme povedať, že masívna výstavba je vlastne vizitka činnosti starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Oni všetko navrhli, spracovali, schválili. Ako tieto zmeny územného plánu konzultovali s občanmi je tiež len a len ich vizitka. Najhoršia chyba, ktorá sa stáva je, že starosta a cca desať ľudí v obecnom zastupiteľstve si myslia, že nakoľko boli zvolení, dostali právomoci rozhodovať o ľuďoch a kvalite ich životnej úrovne, podľa vlastného uváženia. No nie, o dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa natrvalo odrazia na kvalite a úrovni života občanov, je nutné diskutovať s občanmi v maximálnej možnej miere. Samozrejme týmto diskusiám musia predchádzať odborné posudky na problémové oblasti, lebo na škodu veci sa rozhoduje len podľa pocitov, čo v prípade urbanizmu prináša fatálne dôsledky. Takto potom schvaľovanie v obecnom zastupiteľstve získa naozaj punc kvality, je občianske. Nie len výplodom developersky zaujatých starostov a poslancov obecného zastupiteľstva.

    Nie je dobré, že Bratislavský samosprávny kraj nechce nijakým spôsobom kontrolovať územné plány jednotlivých obcí a ich návrhy zmien. Tak na čo je nám potom BSK? Veď tento úrad by mal v prvom rade strážiť rozumný a udržateľný rozvoj v našom kraji, nie hrať mŕtveho chrobáka a len prijímať a brať na vedomie rozhodnutia iných orgánov a obcí. Keď teda BSK tvrdí, že je zákonnou povinnosťou obcí dodržiavať Zásady funkčného využitia územia a regulatívy v ÚPN R-BSK, nech toto dodržiavanie aj poriadne kontroluje a nech dbá o naozaj rozumný a udržateľný rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Richard Červienka