Bečica, Černayová, Káčer, Slaný a Štica

04.03.2013 07:29

Piati z jedenástich poslancov obecného zatsupiteľstva v Bernolákove sa neunúvali do dnešného dňa odpovedať

na týchto 5 otázok (viď nižšie).

Prvý mail s týmito otázkami som im posielal 8.2.2013 a druhý mail 20.2.2013.

Takže to uzavrieme tak, že sa odmietajú vyjadriť.

Ide o týchto poslancov:


JUDr. Stanislav Bečica (zároveň aj zástupca starostu)

Helena Černayová

Miroslav Káčer

Milan Slaný

Ľuboš Štica

 

1/ Na ktorej schôdzi obecného zastupiteľstva sa v minulom roku viedla diskusia o pripravovanej
Zmluve o reklamnej spolupráci  medzi obcou Bernolákovo a spoločnosťou Iuris Invest vo výške 240 000 Eur bez DPH?
Nakoľko ide o vysokú sumu peňazí, určite bola k tejto zmluve rozsiahla diskusia. Schôdze obecného zastupiteľstva nahrávajú,
naveďte ma, prosím, na tú, kde ste sa o tom ako poslanci rozprávali.

2/  Na ktorej schôdzi Komisie financií a výstavby bola táto zmluva prejednávaná? A aké je stanovisko komisie k tejto zmluve o spolupráci?

3/  V ktorej položke v schválenom rozpočte na rok 2013 nájdem zahrnutý príjem zo Zmluvy
o reklamnej spolupráci medzi obcou Bernolákovo a spoločnosťou Iuris Invest vo výške 240 000 Eur bez DPH?

4/ Na aký účel budú tieto peniaze v obci použité?

5/ Aké je Vaše stanovisko k tejto zmluve? Aký postoj ste k nej zaujali ako poslanec obecného zastupiteľstva? Vedeli ste o existencii tejto zmluvy v roku 2012?